Produktinformasjon

Fritidsulykkes­forsikring

De fleste ulykker inntreffer på fritiden

I takt med at vi får en mer aktiv fritid, inntreffer det også flere ulykker på fritiden enn i arbeidstiden. De fleste ulykkene er bagatellmessige, men om man blir rammet av en alvorlig ulykkesskade, er det godt å ha en forsikring som gir økonomisk trygghet.

 • Dekker tapt inntekt og utgifter
 • Erstatning til etterlatte
 • Erstatning ved ervervsuførhet og medisinsk invaliditet

Trygghet for den ansatte

Med en fritidsulykkesforsikring i Euro Accident er den ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader som inntreffer på fritiden. Med ulykker menes i denne sammenhengen ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning. Fritidsulykkesforsikringen inneholder de samme dekningselementene som Yrkesskadeforsikringen, som betyr at den ansatte vil bli ivaretatt 24/7. Forsikringen dekker:

 • Tapt inntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter
 • Erstatning ved ervervsuførhet (tap i fremtidig inntekt)
 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet > 15%
 • Erstatning til de etterlatte ved dødsfall

Trygghet for bedriften

Med Yrkesskadeforsikring er den ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader som inntreffer i arbeidstiden. Men skillet mellom arbeid og fritid er ikke alltid like klart. For å sikre den ansatte forsikring 24/7, er det mulig å tegne en Fritidsulykkeforsikring som gjelder på fritiden. Da blir den ansatte dekket både på og utenfor arbeidsplassen. Forsikringen kan enkelt tilpasses bedriftens behov. Det er vanlig å tegne forsikring med de samme forsikringssummene som gjelder for den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Det er også fullt mulig å velge høyere summer ved medisinsk invaliditet og dødsfall, og lavere summer ved ervervsuførhet. Man kan også utelate deler av forsikringen.

Fritidsulykkesforsikringen tegnes sammen med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og er et viktig gode for den ansatte.

Dekningselementer

 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Tapt inntekt
 • Ervervsmessig uførhet

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder og inntekt. Grunnerstatningen 22-30 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

 • Ménerstatning

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder. Grunnerstatningen 4,5 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år, og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer/partner

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder. Grunnerstatningen 15 G gjelder for en person yngre enn 46 år. Erstatningen avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

 • Dødsfallserstatning til forsørgede barn

En engangserstatning til barn som avhenger av barnets alder. Grunnerstatningen 6,5 G gjelder for barn under 1 år. For hvert år barnet er eldre enn 1 år, blir erstatningen avtrappet (blir lavere). Det utbetales en erstatning på 1 G til et barn på 19 år.

 • Begravelsesbidrag

Dette er en engangserstatning som skal dekke utgifter forbundet med dødsfallet, og utbetales uavhengig av om forsikrede har etterlatte eller ikke.

Forsikringen kan utvides/endres til å omfatte

 • Mindre invaliditeter under 15%
 • Forhøyet erstatning ved medisinsk invaliditet
 • Forhøyet erstatning ved dødsfall
 • Lavere erstatning ved ervervsmessig uførhet

Grunnerstatningen kan endres til 11-15G (halv sum) eller 5,5 – 7,5 G (kvart sum).

 • Utøvelse av aktiviteter med særskilt risiko, bl.a. luftsport, dykking dypere enn 30 meter, fjellklatring uten sikkerhetsline, isklatring, ekstremsport og hastighetsløp med motorkjøretøy på land og på sjøen.
 • Skader som følge av sykdom, smitte, eller bruk av medikamenter.

Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.