Användarvillkor

Bra att känna till då du använder våra plattformar

Tack för att du besöker vår hemsida eller använder appen. Här kan du läsa våra användarvillkor så att du får koll på vad som gäller.

Webbplatsen

Denna webbplats, www.euroaccident.se, ("Webbplatsen") tillhör Euro Accident Livförsäkring AB, Organisationsnummer: 516401-6783, Säte: Danderyd, ("Euro Accident"). Genom att använda eller ladda ned information från Webbplatsen förbinder du dig att följa dessa villkor för användande ("Villkoren").

Vissa sidor och dokument på Webbplatsen kan omfatta ytterligare eller alternativa villkor och regler. För produkter och tjänster som tillhandhålls på Webbplatsen finns dessutom separata villkor och regler. Om du inte accepterar dessa villkor eller andra villkor eller regler som gäller för Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen och inte heller ladda ner någon information från Webbplatsen.

Euro Accident förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Sådan ändring kan göras när som helst och utan föregående avisering. Villkoren bör därför läsas igenom regelbundet.

Euro Accident förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.


Informationen på Webbplatsen är baserad på källor som Euro Accident bedömt vara tillförlitliga. Informationen är endast avsedd som allmän information och utgör inte i något fall rådgivning, rekommendationer eller vägledning vid beslut om försäkringar. Det ankommer på användaren av Webbplatsen att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls på Webbplatsen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen. Användare av Webbplatsen bör alltid konsultera försäkringsförmedlare vad gäller just dennes personliga förhållanden.

Det finns en risk att informationen inte är fullständig, uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig eller innehåller tekniska brister. Användandet av informationen på Webbplatsen sker således på egen risk och användare av Webbplatsen rekommenderas att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara. I den mån Webbplatsen innehåller länkar till andra hemsidor kan Euro Accident inte garantera åtkomst till dessa och Euro Accident frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor. Information som skickas via Webbplatsen eller e-post sker på egen risk.

Euro Accident ansvarar inte i något fall för skada i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda Webbplatsen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen använder cookies och vad de används för.
Information om cookies på Webbplatsen finner du här.

Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Sådant samtycke lämnas genom att du använder Webbplatsen samt att du accepterar cookies i din webbläsare. Om du inte samtycker till cookies kan funktionaliteten på Webbplatsen begränsas.

Euro Accident är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Webbplatsen.
Information om Euro Accidents behandling av personuppgifter finner du här.

Disclaimer. ro Accident Livförsäkring AB (”Euro Accident”), organisationsnummer:

516401-6783. Säte: Danderyd, Sverige

E-postmeddelanden, inklusive bilagor, är konfidentiella och är enbart avsedda för mottagaren. Om ett meddelande mottagits av någon annan än adressaten, vänligen returnera meddelandet till avsändaren genom att omgående svara på det och därefter ta bort meddelandet från datorn. Datorvirus kan överföras via e-post. Euro Accident tar inget ansvar för skador som orsakats av något virus som överförs via e-post.

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör Euro Accident, dess licensgivare eller andra samarbetsparter. Varumärken och kännetecken tillhörande Euro Accident får inte användas utan Euro Accidents skriftliga tillåtelse.

Allt innehåll på Webbplatsen såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara innehas av Euro Accident med äganderätt eller har licensierats för användande av Euro Accident och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Webbplatsen vänder sig inte till personer som är förhindrade att ha tillgång till en sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder som de är medborgare eller bosatta. Om du är förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen får du inte använda den. I sådant fall ber vi dig att omgående lämna Webbplatsen.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen och på Webbplatsen i övrigt. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

 

Euro Accident värnar om din personliga integritet. Dessa sekretessvillkor förklarar hur Euro Accident samlar in och använder dina personuppgifter. Villkoren beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Euro Accidents tjänster, accepterar du Euro Accidents sekretessvillkor och Euro Accidents behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Euro Accident använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår Euro Accidents sekretessvillkor innan du använder bolagets tjänster.

För att kunna erbjuda dig Euro Accidents tjänster, såsom, vårdbokning, betalning av självrisk, begäran om ersättning eller information om aktuellt försäkringsinnehav i Applikationen eller upplysningstjänsten, behöver Euro Accident behandla dina personuppgifter enligt nedan. Euro Accidents behandling sker med största möjliga hänsyn till din integritet.

Euro Accident är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mobila applikationen. Här hittar du information om hur Euro Accident behandlar dina personuppgifter.

Sekretessvillkoren baseras bland annat på bestämmelser i gällande lag och föreskrifter m.m. Om dessa blir föremål för förändringar medförande väsentlig inverkan villkoren eller om förutsättningarna för personuppgiftsbehandlingen i övrigt på annat väsentligt sätt förändras, äger Euro Accident rätt att anpassa villkorets utformning och innehåll.

Meddelande om ändring kommuniceras via Euro Accidents hemsida alternativt i applikationen.


Kontakt

Om du har frågor går det bra att skicka ett meddelande här. Det går också bra att skicka per post.

"Webbplatsen"
Euro Accident Livförsäkring AB
Svärdvägen 3 a
182 33 Danderyd