Gruppförsäkring

Vidare­försäkring

Fortsatt trygghet när du ska stå på egna ben

Med en Vidareförsäkring kan du fortsätta ha en försäkring när du inte längre kan vara med i tidigare gruppavtal på grund av din ålder. Vidareförsäkring köper du direkt av oss på Euro Accident.

  • Fortsätt vara försäkrad
  • Intyg om full arbetsförhet
  • Ansök inom tre månader

Du som har haft vår Sjukvårdsförsäkring eller Barn- och ungdomsförsäkring som medförsäkrat barn i en gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och har uppnått slutåldern för försäkringen kan köpa vår Vidareförsäkring; Sjukvård eller Olycksfall.

Försäkringar som kan köpas som Vidareförsäkring

  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess brons
  • Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess silver

Du måste ansöka om försäkringen inom tre månader från utgången av den månad då du fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet. Försäkringen kan ha högst samma omfattning som du hade tidigare. Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess tecknas mot intygande om full arbetsförhet och Olycksfallsförsäkring tecknas utan hälsoprövning.

Annat pris och andra försäkringsvillkor än vad som gällde för din tidigare försäkring kan gälla för din Vidareförsäkring.

Du måste ansöka om försäkringen inom tre månader från utgången av den månad då du fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet.

Fyll i ansökan och skicka in den till oss på Euro Accident.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Gruppförsäkring

Gruppförsäkringar är de försäkringar som ingår i ett gruppavtal. Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap. En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Det finns obligatoriska och frivilliga gruppförsäkringar. Obligatoriska är sådana som du får med automatik genom att tillhöra gruppen. Frivilliga är sådana du själv väljer och betalar för. Övriga familjemedlemmar kan ofta medförsäkras.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medförsäkrad

Gruppmedlemmens maka/make/registrerad partner, sambo eller barn som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtal.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.