Gruppförsäkring

Olycks­falls­­försäkring arbetstid

Trygghet för dig vid olycksfall under arbetstid

Vår Olycksfallsförsäkring arbetstid kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om olycksfallet ger nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta.

 • Ersättning för kostnader vid olycksfall
 • Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall
 • Gäller under arbetstid och vid resor till och från arbetet

Ett ärr från ett skrubbsår kan du troligen leva med, men en skada efter ett olycksfall kan få andra konsekvenser som du kanske inte räknat med − inte minst ekonomiskt.

Med vår Olycksfallsförsäkring arbetstid ser du till att du är försäkrad under arbetstid och vid resor till och från arbetet. Vår försäkring täcker både stort och smått och ger dig den där extra tryggheten.

Gäller för mer än vanligt

Hos oss räknas bland annat förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä eller hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke också som olycksfallsskada.

Vid ett olycksfall kan ersättning lämnas för:

 • läkekostnader
 • tandskadekostnader
 • resekostnader
 • merkostnader
 • rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • medicinsk eller ekonomisk invaliditet
 • ärr och kosmetisk defekt
 • krishjälp
 • dödsfall
 • dagersättning

Försäkringen gäller under arbetstid och vid resor till och från arbetet.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden

Du kan köpa försäkringen senast på din 65-årsdag.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till följd av olycksfallsskada

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskada.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Olycksfallsskada

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse.

Som oförutsedd händelse avses inte följder av sådan åkomma eller besvär som den försäkrade medicinerats och/eller behandlats för innan olycksfallsskadan inträffade.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, och smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som orsakas av plötsligt vridvåld mot knä, kroppsskada som består i hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Olycksfallsförsäkring arbetstid

Här får du veta mer

Jag har ramlat och slagit ut en tand, vad gäller för tandskadekostnader?

Tandskadekostnader ersätts vid nödvändig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem år. Försäkringen gäller inte vid tandskada till följd av tuggning,...

Läs mer
Vilka kostnader täcker försäkringen?

Försäkringen ersätter kostnader vid olycksfallsskada och ger ersättning om olycksfallsskadan leder till nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet, eller...

Läs mer