Gruppförsäkring

Förtidskapital­försäkring

Trygghet för dig vid längre tids sjukskrivning

Vår Förtidskapitalförsäkring kan ge dig ett skattefritt engångsbelopp om du inte kan arbeta som tidigare. Om du senare bildar familj eller får barn finns en möjlighet, en option, att köpa en livförsäkring utan ny hälsoprövning.

  • Ersättning vid långvarig arbetsoförmåga
  • Utbetalas som ett engångsbelopp
  • Rätt att köpa livförsäkring utan hälsoprövning vid förändrad familjesituation

Att drabbas av en längre tids sjukdom eller vara med om en olycka som gör att du inte kan arbeta för fullt, eller inte alls, är ofta kämpigt. Då ska inte hushållsekonomin vara ytterligare en belastning i vardagen.

Ett skattefritt engångsbelopp genom försäkringens förtidskapital kan bli en välkommen ekonomisk förstärkning som både ger lite andrum och lite svängrum i vardagen.

Om du, efter att ha köpt försäkringen, bildar familj, har du något som kallas optionsrätt. Den innebär att du har rätt att inom ett år köpa vår Livförsäkring med barnskydd utan hälsoprövning för att skapa ytterligare ekonomisk trygghet.


  • Ett engångsbelopp som betalas ut till dig om du, innan du fyllt 60 år, har varit sjukskriven minst 50 procent under 30 av de senaste 36 månaderna.
  • I vissa fall kan 25 procent av engångsbeloppet betalas ut redan när du inte har kunnat arbeta under 18 av de senaste 19 månaderna.
  • Om du efter att ha köpt försäkringen bildar familj kan du inom ett år teckna en Livförsäkring med barnskydd, utan att lämna en ny hälsodeklaration.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

  • fyllt 16 år men inte 57 år och
  • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och
  • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo, registrerade partner. Hen blir då medförsäkrad till dig.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 60 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Arbetsoförmåga

Med arbetsoförmåga menas att den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt och på grund av detta får ersättning från Försäkringskassan.

Optionsrätt

Optionsrätten innebär att försäkrad som saknar maka/make, registrerad partner, sambo eller barn vid teckningstillfället, och senare får förändrad familjesituation, har rätt att inom ett år teckna Livförsäkring med barnskydd utan att lämna ny hälsodeklaration.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 1.1 MB.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Förtidskapitalförsäkring

Här får du veta mer

Finns det någon övre gräns i ålder för att få teckna försäkringen?

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 57 år.

Måste man skatta på ersättningen?

Nej ersättningen från försäkringen är skattefri.

När betalas ersättningen ut?

Ett engångsbelopp som betalas ut till dig innan du fyllt 60 år har varit sjukskriven minst 50 procent under 30 av de senaste 36 månaderna...

Läs mer