Förälder står i köket med sitt barn som sitter på köksbänken och ger honom en banan

Gruppförsäkring

Liv­­försäkring med förtids­­kapital och barn­s­kydd

Trygghet för dig – och dina nära och kära

Med vår Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd kan du se till att dina närmaste får ett skattefritt engångsbelopp om du dör. Om ditt barn skulle dö betalas ett belopp ut till barnets dödsbo. Förtidskapitalet betalas ut som ett engångsbelopp om du inte kan arbeta och är sjukskriven en längre tid.

 • Ersättning om du dör
 • Ersättning om du inte kan arbeta
 • Du kan bestämma vem som ska få pengarna
 • Extra skydd för föräldrar om ett barn dör

Det kan vara svårt att prata om döden − eller till och med att tänka på den. Men vi vet att den kommer och ibland tidigare än vi tänkt oss.

Även om det tar emot att tänka på de lite tyngre frågorna i livet tycker vi att det är viktigt att de som lever kvar åtminstone inte ska behöva oroa sig för pengar den närmaste tiden efter en närståendes död.

Vår Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd kan ge dina nära en ekonomisk ersättning om och när du dör. Dessutom ingår ett extra skydd om du inte kan arbeta för fullt under en längre tid och om det värsta skulle hända och ditt barn dör.

Livförsäkring

 • Ett engångsbelopp som betalas ut till den eller de som är förmånstagare till försäkringen om du dör.
 • Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo.
 • Du kan ändra vem eller vilka som ska vara förmånstagare och i vilken ordning, genom att skriva under och skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande till Euro Accident.

Barnskydd

 • Ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp som betalas ut till barnets dödsbo, om ditt eller din makes, makas, registrerade partners eller sambos arvsberättigade barn skulle dö innan utgången av den månad då barnet fyller 18 år.

Förtidskapital

 • Ett engångsbelopp som betalas ut till dig om du, innan du fyllt 60 år har varit sjukskriven minst 50 procent under 30 av de senaste 36 månaderna.
 • I vissa fall kan 25 procent av engångsbeloppet betalas ut redan när du inte har kunnat arbeta under 18 av de senaste 19 månaderna.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • fyllt 16 år men inte 65 år och
 • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och
 • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo, registrerade partner.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Om du dör anmäler en anhörig dödsfallet till Euro Accident på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Förmånstagare

Förmånstagare är en person eller de personer som får pengar utbetalda från en försäkring när den som är försäkrad dör. I denna försäkring får vem som helst vara förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande kan inte hävas eller ändras genom ett testamente.

Förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande för en försäkring anger vem eller vilka som ska få pengar utbetalda från försäkringen när den som är försäkrad dör och också i vilken turordning. Förordnandet framgår av försäkringens villkor men det kan ändras genom ett skriftligt meddelande till Euro Accident om att annan eller andra personer ska få pengarna eller i annan turordning. Det brukar kallas ett särskilt förmånstagarförordnande.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till åldersreduktion.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 1.1 MB.

Skadeanmälan livförsäkring, pdf Pdf, 768 kB.

Skadeanmälan livförsäkring, digital med BankID

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

Här får du veta mer

Vad menas med barnskydd?

Med barnskydd menas att ett engångsbelopp på ett prisbasbelopp betalas ut till barnets dödsbo. Det sker om ditt eller din makes, makas, registrerade partners eller...

Läs mer
Vad är förtidskapital?

I den här försäkringen betyder förtidskapital att du kan få en engångssumma utbetald till dig om du har varit sjukskriven under en längre tid...

Läs mer
Vem räknas som förmånstagare?

Förmånstagare är i första hand din maka, make, registrerade partner eller sambo. Om du vill ändra vem som ska vara förmånstagare kan du göra det genom att skriva...

Läs mer