Gruppförsäkring

Sjuk- och olycksfalls­försäkring

Trygghet för dig vid olycksfall och sjukdom– dygnet runt

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om en sjukdom eller ett olycksfall ger nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta.

 • Ersättning för kostnader vid olycksfall
 • Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall och sjukdom
 • Gäller dygnet runt

Ett ärr från ett skrubbsår kan du troligen leva med, men en skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kan få andra konsekvenser som du kanske inte räknat med − inte minst ekonomiskt.

Vår försäkring täcker både stort och smått och ger dig den där extra tryggheten.

Gäller för mer än vanligt

Hos oss räknas bland annat förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä eller hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke också som olycksfallsskada.

Vid ett olycksfall kan ersättning lämnas för:

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ärr och kosmetisk defekt
 • Krishjälp
 • Dagersättning
 • Dödsfall

Vid en sjukdom kan ersättning lämnas för:

 • Medicinsk invaliditet
 • Ärr och kosmetisk defekt

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 65 år.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo eller registrerade partner. Hen blir då medförsäkrad till dig.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till följd av olycksfallsskada.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till sjukskrivningsgrad, invaliditetsgrad och åldersreduktion.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

Olycksfallsskada

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd yttre händelse.

Som oförutsedd händelse avses inte följder av sådan åkomma eller besvär som den försäkrade medicinerats och/eller behandlats för innan olycksfallsskadan inträffade.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, och smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som orsakas av plötsligt vridvåld mot knä, kroppsskada som består i hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Här får du veta mer

Gäller försäkringen utomlands?

Ja, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen gäller utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt över hela världen i upp till tolv månader...

Läs mer
Måste man betala skatt på ersättningen?

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Vilken ersättning kan jag få via försäkringen vid sjukdom?

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger vid sjukdom ersättning för följande: - Medicinsk invaliditet, vid en bestående funktionsnedsättning...

Läs mer