Finansiell information

Våra siffror – din trygghet

Som försäkringsbolag ska vi ha tillräcklig finansiell styrka för att kunna stå för våra åtaganden mot dig som har en försäkring hos oss eller som samarbetar med oss. Här visar vi de viktigaste nyckeltalen för vår finansiella ställning och ger dig möjlighet till fördjupad information i våra finansiella rapporter.

Nyckeltal

Uppgifter per 2021-06-30


Premievolym

1 684 miljoner kronor

Kapitalbas

736 miljoner kronor

Solvenskapitalkrav

390 miljoner kronor

Solvenskvot

189 %