Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Arbetsmiljö

Arbetsgivarens ansvar för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Det är vanligt att associera arbetsmiljö med god ergonomi och möjlighet till en ostörd arbetsplats – men du som arbetsgivare har även andra ansvarsuppgifter när det kommer till dina medarbetares hälsa. Här hjälper vi dig att få koll på de föreskrifter som finns, och hur du går tillväga för att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Nya föreskrifter tydliggör ansvaret för god arbetsmiljö

I mars 2016 tog Arbetsmiljöverket fram nya föreskrifter vad gäller organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna är tänkta att förtydliga för dig som arbetsgivare vilket ansvar du har gentemot dina anställda när det kommer till deras välmående. De ger också vägledning för hur du systematiskt kan arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Föreskrifterna reglerar arbetsbelastning, arbetsmål, kunskapskrav, arbetstid och kränkande särbehandling.

Ditt ansvar som arbetsgivare för att undvika ohälsa på arbetsplatsen

Många arbetsgivare upplever att det känns svårt att veta vilket ansvar som krävs för att undvika att ens anställda mår dåligt. Vi har därför tagit fram exempel på hur du som arbetsgivare kan arbeta för att motverka en ohälsosam arbetsmiljö för dina anställda, detta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kunskapskrav

 • För att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning och undvika kränkande särbehandling av anställda, behöver du som arbetsgivare se till att alla chefer, arbetsledare och skyddsombud har den kunskap de behöver.
 • Utbildning kan behövas för vissa anställda, och andra kan behöva bli avlastade för att kunna sätta sina kunskaper i praktiken.

Arbetsmål

 • Det bör finnas tydligt uppsatta mål som alla på företaget känner till. De kan exempelvis handla om förbättrad kommunikation, ledarskap eller större delaktighet.
 • Alla medarbetare ska få möjlighet att känna sig delaktiga i målsättningen.
 • En strategi behöver sättas och följas för att nå de uppsatta arbetsmålen.

Arbetsbelastning

 • Du som arbetsgivare behöver vara uppmärksam på tecken som tyder på en ohälsosam arbetsbelastning.
 • Möjlighet till återhämtning ska erbjudas i ett förebyggande syfte.
 • Regelbunden dialog med medarbetare krävs för att uppmärksamma bristande resurser och för högt ställda krav.
 • Anställda ska känna till sina arbetsuppgifter, vilket resultat som ska uppnås och hur. De ska också veta var de kan vända sig för stöd och hjälp om det behövs.
 • Arbetssituationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande behöver motverkas i den mån det går, såsom att ta svåra beslut under press eller att bemöta människor i svåra situationer.

Arbetstid

 • Det behöver finnas åtgärder för att motverka att de anställdas arbetstider leder till ohälsa.
 • Det är viktigt att du är uppmärksam på att det finns vissa arbetstider som kan medföra extra stora risker för ohälsa, som exempelvis vid skiftarbete eller stor omfattning av övertidsarbete.
 • Du som arbetsgivare bör uppmärksamma möjligheterna till återhämtning.

Kränkande särbehandling

 • Det är viktigt att klargöra för alla anställda att kränkande särbehandling inte är acceptabelt på arbetsplatsen. Klargörandet bör finnas skriftligt i en policy.
 • Om det finns förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling, måste du som arbetsgivare vidta åtgärder för att motverka det.
 • Det bör finnas rutiner för hur eventuell kränkande särbehandling hanteras.
 • Chefer och arbetsledare har ett särskilt stort ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling.
 • Som arbetsgivare är det viktigt att vara extra uppmärksam på eventuella konflikter, hög arbetsbelastning, och hur arbetsfördelningen ser ut.

Allt du behöver veta

Då en medarbetare inte mår bra

Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka.

Vi har samlat information som kan vara till hjälp då en medarbetare inte mår bra.

Hjälpte den här sidan dig?