Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Individuell försäkring

Olycksfallsförsäkring

Trygghet för dig vid olycksfall – dygnet runt

Vår Olycksfallsförsäkring kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om olycksfallet ger nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta som tidigare.

 • Ersättning för kostnader vid olycksfall
 • Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall
 • Gäller dygnet runt

Ett ärr från ett skrubbsår kan du troligen leva med, men en skada efter ett olycksfall kan få andra konsekvenser som du kanske inte räknat med − inte minst ekonomiskt.

Gäller för mer än vanligt

Hos oss räknas bland annat förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä eller hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke också som olycksfallsskada.

Vid ett olycksfall kan ersättning lämnas för:

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Medicinsk eller ekonomisk invaliditet
 • Ärr och annan utseendemässig förändring
 • Krishjälp
 • Dödsfall
 • Dagersättning

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • är mellan 16 och 64 år
 • är bosatt och folkbokförd i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 65 år.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo eller registrerade partner. Hen blir då medförsäkrad till dig.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Jessica, 37 år, ramlar ner från en stege när hon plockar äpplen och skadar främre korsband i vänster knä i samband med fallet.

Hon opereras för skadan. Efter operationen är Jessica sjukskriven från sitt jobb i två månader. Trots operationen har hon värk vid ansträngning, instabilitetskänsla och nedsatt rörlighet.

I samband med fallet går också hennes glasögon (inköpta för 8 000 kr för två och ett halvt år sedan) sönder.

Tur i oturen så har Jessicas arbetsgivare tecknat en Olycksfallsförsäkring heltid som hon kan få ut en del pengar från. Försäkringen har ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp, vilket motsvarar 1 449 000 kr under 2022.

Den här ersättningen får Jessica från försäkringen

Läkarbesök*: 1 150 kr

Läkemedel*: 2 350 kr

Resor för vård och behandling**: 2 400 kr

Förstörda glasögon: 4 800 kr

Dagersättning: 6 600 kr

Ärrersättning: 5 313 kr

Medicinsk invaliditet: 43 470 kr

Total ersättning: 66 083 kr

* Upp till högkostnadsskyddet.
** Resor ersätts upp till högkostnadsskyddet i respektive region. Max 2 400 kr.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till följd av olycksfallsskada

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskada.

Olycksfallsskada

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig, oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, och smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som orsakas av plötsligt vridvåld mot knä, kroppsskada som består i hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke.

För att näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt och stroke ska jämställas med olycksfallsskada krävs att den försäkrade inte har medicinerats och/eller behandlats för besvär som bedöms ha samband med olycksfallsskadan.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024 Pdf, 1.1 MB.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Hjälpte den här sidan dig?