Hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt huvudfokus och viktigaste bidrag för en hållbar utveckling är att öka hälsan hos våra försäkrade med lägre vårdkonsumtion och klimatavtryck som följd. Det gör vi genom tjänsterna i våra produkter och genom utbudet och nyttjandet av digital och digifysisk vård och behandling.

ESG, som står för environment, social och governance, och FN:s globala mål för hållbar utveckling är ramverken för Euro Accidents hållbarhetsarbete.

Utifrån dialoger med våra intressenter, vår värdekedja och vår väsentlighetsanalys konkretiseras och integreras vår hållbarhetsstrategi i vår affärsplan. Affärsplanen förverkligas genom verksamhetsplaner och i det dagliga arbetet på marknads-, avdelnings- och medarbetarnivå.

Vårt huvudfokus och viktigaste bidrag för en hållbar utveckling är att öka hälsan hos våra försäkrade (FN:s mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande) och att minska vårdkonsumtionen och därmed klimatavtrycket (FN:s mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna). Det är framförallt våra försäkrades fysiska vårdbesök och resor till och från vårdmottagningarna som står för den största delen av vårt klimatavtryck.

Fokusområden med mätbara mål

Vårt hållbarhetsarbete har delats in i fyra fokusområden mätbara mål: Hållbart produkterbjudande, Våra medarbetare, Ansvarsfullt företagande och Miljö.

Fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete

Hållbart produkterbjudande

 • Vi bidrar till den ekonomiska tryggheten för den försäkrade genom våra produkter.
 • Vi hjälper människor till förbättrad hälsa och välbefinnande genom förebyggande och behandlande tjänster i våra produkter och vi hjälper företag att minska sjukfrånvaron.
 • Vi arbetar för att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Våra mål inom fokusområdet för 2023

(målen avser Sjukförsäkring PlanSjuk)

 • 50 procent av alla försäkrade med registrerad skada ska ha använt samtalsstöd och/eller fått rehabiliterande behandling innan ekonomisk ersättning innan dag 90.
 • 80 procent av alla försäkrade som fått rehabiliterande behandling ska vara fullt arbetsföra innan dag 90.
 • Genomsnittlig duration för försäkrad som fått behandling ska uppgå till max 275 dagar.
 • Genomsnittlig duration för försäkrad som inte fått behandling ska uppgå till max 290 dagar.

Miljö

 • Vi arbetar för att identifiera och klimatberäkna vår verksamhet och inom alla områden försöka minska vårt klimatavtryck där det är som störst, men också arbeta med små konkreta klimatförbättrande åtgärder som inspirerar medarbetare och försäkrade.

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • Det totala utsläppet av växthusgaser mätt i CO2e (koldioxidekvivalenter) ska minska med 10 procent per år fram till år 2030 (basår 2021).
 • 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebar energi.

Våra medarbetare

 • Vi ger förutsättningar för våra medarbetare att få ökad hälsa och välbefinnande genom förebyggande vård och vård om man blivit sjuk samt trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.
 • Vi arbetar för jämställdhet i ledande befattningar och i lön, lika rättigheter för alla och ingen diskriminering.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att göra vad man kan för att bidra till hållbar miljö, på jobbet och hemma.

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • Personalomsättningen ska vara max 10 procent.
 • Employee Net Promoter Score (eNPS) ska vara över 40.
 • Den totala sjukfrånvaron ska vara max 4,2 procent.
 • Antalet skador och dödsfall i arbetet ska vara 0.
 • Andelen medarbetare som har en bra eller en mycket bra livsstil och hälsa ska öka med 10 procentenheter.

Ansvarsfullt företagande

 • Vi styr företaget på ett ansvarsfullt sätt genom regelverk, bekämpar korruption och mutor och ser till att investera våra premier på ett hållbart sätt för människor, miljö och klimat.

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • En ny riktlinje för Nämnden för oklara skadefall ska upprättas och implementeras.
 • Åtgärder mot penningtvätt ska automatiseras i Norge.
 • Ett internt regelverk som reglerar inköp utifrån ett antal perspektiv, bland annat klimatavtryck, ska tas fram.

Vill du läsa mer?

Vår hållbarhetsrapport

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du bland annat läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och måluppfyllelsen under 2022.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 Pdf, 2.9 MB.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Marie Fristedt, hållbarhetschef, Euro Accident Livförsäkring AB, på telefon 0723-15 80 11 eller e-post marie.fristedt@euroaccident.com,
om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.