Hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del av Euro Accidents verksamhet som försäkringsbolag. Våra försäkringar och tjänster bidrar till att skapa ekonomisk trygghet för nära en halv miljoner människor i Skandinavien. Ett bidrag som gör skillnad för människor, företag och samhället i stort.

Vår hållbarhetsstrategi är en del av vår övergripande strategi, som omsätts i handling genom vår årliga affärs- och verksamhetsplanering med konkreta mål ned på avdelningsnivå inom företaget. Grunden för hållbarhetsarbetet är FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling.

Vi har identifierat åtta av de globala målen där vi har störst möjlighet att påverka en hållbar utveckling utifrån vår verksamhet och våra intressenter.

 • Mål 1: Ingen fattigdom
 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5: Jämställdhet
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Våra fyra fokusområden

Utifrån de åtta målen arbetar vi med olika konkreta aktiviteter och mål inom fyra fokusområden: Hållbart produkterbjudande, Våra medarbetare, Ansvarsfullt företagande och Miljö.

Fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete

Hållbart produkterbjudande

 • Vi bidrar till den ekonomiska tryggheten för den försäkrade genom våra produkter.
 • Vi hjälper människor till förbättrad hälsa och välbefinnande genom förebyggande och behandlande tjänster i våra produkter och vi hjälper företag att minska sjukfrånvaron.
 • Vi arbetar för att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

FN:s globala mål inom fokusområdet

FN-mål 1, 3, 8 och 12

Våra mål inom fokusområdet för 2023

(målen avser Sjukförsäkring PlanSjuk)

 • 50 procent av alla försäkrade med registrerad skada ska ha använt samtalsstöd och/eller fått rehabiliterande behandling innan ekonomisk ersättning innan dag 90.
 • 80 procent av alla försäkrade som fått rehabiliterande behandling ska vara fullt arbetsföra innan dag 90.
 • Genomsnittlig duration för försäkrad som fått behandling ska uppgå till max 275 dagar.
 • Genomsnittlig duration för försäkrad som inte fått behandling ska uppgå till max 290 dagar.

Våra medarbetare

 • Vi ger förutsättningar för våra medarbetare att få ökad hälsa och välbefinnande genom förebyggande vård och vård om man blivit sjuk samt trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.
 • Vi arbetar för jämställdhet i ledande befattningar och i lön, lika rättigheter för alla och ingen diskriminering.
 • Vi uppmuntrar våra medarbetare att göra vad man kan för att bidra till hållbar miljö, på jobbet och hemma.

FN:s globala mål inom fokusområdet

FN-mål 3, 5, 8 och 10

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • Den könsmässiga fördelningen i företagsledningen om 50 procent kvinnor och 50 procent män ska bibehållas.
 • Personalomsättningen ska vara max 10 procent.
 • Employee Net Promoter Score (eNPS) ska vara över 40.
 • Den totala sjukfrånvaron ska vara max 4,2 procent.
 • Antalet skador och dödsfall i arbetet ska vara 0.
 • Andelen medarbetare som har en bra eller en mycket bra livsstil och hälsa ska öka med 10 procentenheter.

Ansvarsfullt företagande

 • Vi styr företaget på ett ansvarsfullt sätt genom regelverk, bekämpar korruption och mutor och ser till att investera våra premier på ett hållbart sätt för människor, miljö och klimat.

FN:s globala mål inom fokusområdet

FN-mål 16

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • En ny riktlinje för Nämnden för oklara skadefall ska upprättas och implementeras.
 • Åtgärder mot penningtvätt ska automatiseras i Norge.
 • Ett internt regelverk som reglerar inköp utifrån ett antal perspektiv, bland annat klimatavtryck, ska tas fram.

Miljö

 • Vi arbetar för att identifiera och klimatberäkna vår verksamhet och inom alla områden försöka minska vårt klimatavtryck där det är som störst, men också arbeta med små klimatförbättrande åtgärder som inspirerar medarbetare och försäkrade och som är konkreta.

FN:s globala mål inom fokusområdet

FN-mål 13

Våra mål inom fokusområdet för 2023

 • Det totala utsläppet av växthusgaser mätt i CO2e (koldioxidekvivalenter) ska minska med 10 procent per år fram till år 2030 (basår 2021).
 • 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebar energi.

Vill du läsa mer?

Vår hållbarhetsrapport

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du bland annat läsa mer om arbetet inom våra fokusområden och måluppfyllelsen under 2022. Där hittar du även ett GRI-index.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 Pdf, 2.9 MB.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Marie Fristedt, hållbarhetschef, Euro Accident Livförsäkring AB, på telefon 0723-15 80 11 eller e-post marie.fristedt@euroaccident.com,
om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.