Person sitter utomhus med en dator i sitt knä och sin cykel bredvid

Vårt hållbarhetsarbete

Försäkringar som är hållbara för både människor och miljö

Vårt huvudfokus och viktigaste bidrag för en hållbar utveckling är att öka hälsan hos våra försäkrade med lägre vårdkonsumtion och klimatavtryck som följd. Det gör vi genom tjänsterna i våra produkter och genom utbudet och nyttjandet av digital och digifysisk vård och behandling.

Vår hållbarhetsstrategi är alltid närvarande

Ramverket för Euro Accidents hållbarhetsarbete är ESG-aspekterna, FN:s globala mål för en hållbar utveckling och vår hållbarhetsstrategi.

ESG står för environmental (miljö), social (socialt ansvar) och governance (företagsstyrning) och är tre aspekter för att främja hållbarhet och ansvarstagande.

FN:s globala mål ingår i en agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 tillsammans med 17 globala mål och 169 delmål för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030.

Ökad hälsa hos våra försäkrade är huvudfokus

Under 2023 genomförde vi en dubbel väsentlighetsanalys som resulterade i att huvudfokus för vår hållbarhetsstrategi är att öka hälsan hos våra försäkrade med minskad vårdkonsumtion och minskat klimatutsläpp som följd. Strategin bidrar också till FN:s globala mål nummer 3 (God hälsa och välbefinnande) och nummer 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

En del av vår affärsstrategi och våra verksamhetsplaner

Hållbarhetsstrategin är en del av vår affärsstrategi och tydliggör på vilket sätt som hållbarhet bidrar till våra affärsmål. Affärs- och hållbarhetsstrategin ligger till grund för verksamhetsplanerna.

Syfte med hållbarhetsstrategin är att:

  • Tydliggöra hur hållbarhetsarbetet bidrar till att uppnå vision, övergripande mål, affärsstrategi och affärsplaner på bolags-, lands- och avdelningsnivå.
  • Stötta företagsledningen i att utveckla bolaget i en hållbar riktning.
  • Stötta chefer och medarbetare i deras dagliga arbete genom att visa på att hållbarhetsarbetet är en del av det arbete som de utför varje dag.

Fokus för hållbarhetsarbetet under 2024

  • Stötta organisationen vid implementeringen av vår hållbarhetsstrategi, bland annat genom ett antal Sustainability teams och uppföljning av måluppfyllelse.
  • Fortsätta undersöka att koppla våra klimatmål till ramverket Science Based Targets initiative (SBTi) för att få mål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet.
  • Utveckla kommunikationen om vårt hållbarhetsarbete med våra intressenter.
  • Fortsätta anpassningarna och förberedelserna för att rapportera enligt EU:s taxonomiförordning och EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Vill du läsa mer?

Vår hållbarhetsrapport

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du bland annat läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och måluppfyllelsen under 2023.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 Pdf, 2.8 MB.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Marie Fristedt, hållbarhetschef, Euro Accident Livförsäkring AB, på telefon 0723-15 80 11 eller e-post marie.fristedt@euroaccident.com,
om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.