Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Ny statistik visar

Kvinnor drabbas i onödigt hög utsträckning av stressrelaterade sjukdomar jämfört med män


Psykisk ohälsa står för en överväldigande andel av sjukskrivningarna och kvinnor drabbas i långt högre utsträckning av stressrelaterad sjukdom än män. Ny statistik från försäkringsbolaget Euro Accident visar att det inte behöver vara så – det finns rehabiliteringsmodeller som minskar risken för upprepade sjukskrivningar och som jämnar ut skillnaden mellan könen.

Förutom personligt lidande, orsakar den kraftiga ökningen av stressrelaterade sjukdomar stora ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. Och kvinnor drabbas i långt högre grad än män. Bland de med längre sjukskrivningar är kvinnorna 2,5 gånger fler än männen (Alecta 2022). Trots långa sjukskrivningar och rehabiliteringsplaner återinsjuknar dessutom många.

– Fokus ligger alltför ofta på att korta sjukskrivningen istället för att lösa problemet. Om människor återinsjuknar spelar det ju ingen roll om man lyckats kapa några veckor på den första sjukskrivningen. Det är inte hållbart vare sig för människan eller för samhället, säger Maria Rylander, produktchef Euro Accident.

Det är en kritisk samhällsutmaning att minska de totala sjuktalen och undvika de upprepade sjukskrivningarna. Ett flertal forskningsprojekt har initierats, exempelvis på Uppsala universitet (Akademikern 2021) och av FORTE tillsammans med Försäkringskassan (Försäkringskassan 2023). Diagnoserna som räknas till de stressrelaterade sjukdomarna, exempelvis utmattningssyndrom, är omdebatterade och ibland ifrågasatta.

– Att på ett hållbart sätt hjälpa människor tillbaka i arbete är en ödesfråga för både samhällsekonomi och folkhälsa. Eftersom kvinnor drabbas hårdare är det också i högsta grad en jämställdhetsfråga, säger Maria Rylander, produktchef Euro Accident.

Maria Rylander, produktchef på Euro Accident.

Maria Rylander, produktchef på Euro Accident. Foto: Ola Sprang

Skillnaden mellan könen syns även bland Euro Accidents försäkrade. Men den är lägre och framför allt går trenden åt rätt håll – under åren 2018-2020 sänktes skillnaden mellan män och kvinnor från 2,2 gånger fler kvinnor till 1,9 gånger, alltså en minskning med 16 procent.

Euro Accident tillskriver sin metod Hållbara Medarbetare framgången. Den inbegriper bland annat tidigare och mer samordnade insatser. En viktig del är också programmet Livsplanering, en verksamhet som framgångsrikt rehabiliterat människor i 20 år och som sedan förra året är helägd av Euro Accident.

– En utmattningsdiagnos innebär ofta en komplex sjukdomsbild, med hög risk för återinsjuknande och alla dess förödande konsekvenser. Var varje människas sårbarhet uppstår är högst individuellt, och för att förstå det behöver man titta på hela människan. Det är en förklaring till att vår holistiska modell får bättre resultat än i motsvarande jämförelsegrupper och en anledning för fler att tillämpa arbetssättet, säger Fredrik Bengtsson, psykolog på Euro Accident.

Maria Rylander, produktchef Euro Accident

Källor

Alecta (2022). Sjukfall inom ITP 2009–2021. Analys av långa sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän inom ITP.
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/rapporter/sjukfall-inom-itp-2009-2021.pdf

Akademikern (2021). Unik forskning ska förhindra återfall för utmattade.
https://akademikern.se/unik-forskning-ska-forhindra-aterfall-for-utmattade/

Försäkringskassan (2023). Forte och Försäkringskassan i forskningssamarbete kring psykisk ohälsa.
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2023-04-18-forte-och-forsakringskassan-i-forskningssamarbete-kring-psykisk-ohalsa

Hjälpte den här sidan dig?