Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Vår metod

Hållbarhet handlar om hela människan


Att ha en god hälsa är en förutsättning för att vi ska kunna fungera hemma och på arbetsplatsen. Saknas en balans mellan dessa två bitar i våra liv kan det leda till både psykiska och fysiska hälsoproblem. Traditionellt sett har ohälsa setts som ett problem med den fysiska kroppen som går att medicinera bort, men på Euro Accident menar vi att hjälpen behöver kompletteras med andra behandlingssätt. Att förstå hela människan anser vi är nyckeln till Hållbara medarbetare.

När Världshälsoorganisationen, WHO, definierade hälsa 1948, förklarades det som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. På samma sätt ser vi på Euro Accident på hälsa. Vi tror att många livsstilsrelaterade symptom eller sjukdomar är ett tecken på en obalans mellan mänskliga behov och det liv vi lever och det är först när man ser till hela människan som man kan identifiera och behandla de bakomliggande orsakerna till ohälsan.

– Vår grundsyn på människan och livet handlar om att vi ser det som en helhet. Allt i en människas liv påverkar hälsan och den inre hållbarheten. Genom att fokusera på individens förmågor kan vi hjälpa inte bara på kort sikt, utan även bidra till att skapa resiliens för framtida utmaningar. Det vi benämner som Hållbara Medarbetare, förklarar Fredrik Bengtsson, konceptansvarig psykolog på Euro Accident.

I all dialog med den försäkrade är Euro Accidents egna psykologer, hälso- och rehabprocessledare, sjuksköterskor och skadereglerare tränade i att djuplyssna och ställa frågor för att identifiera vilken hjälp den försäkrade behöver och styra till rätt vårdinsatser. Genom att bemanna med egen personal kan vi säkerställa att vårt grundläggande synsätt avseende livet som en helhet och vad som skapar resiliens genomsyrar vår rådgivning. I de fall vi använder personal i vårt externa vårdgivarnätverk säkerställer vi alltid att de arbetar utifrån vårt grundläggande synsätt.

Maria Rylander, produktchef på Euro Accident.

Fredrik Bengtsson, psykolog och konceptansvarig för vår metod Hållbara medarbetare. Foto: Ola Sprang

– Hållbarhet handlar om hela människan. Genom att ta ett helhetsgrepp ser vi till att våra försäkrade inte blir sjukskrivna i samma utsträckning och att sjukskrivningstiden för diagnoser som utmattningsdepression och utmattningssyndrom förkortas väsentligt. Med vår metod minskar också risken för att återinsjukna i samma hälsobesvär som annars är vanligt i samhället.

Euro Accident har egna förebyggande och rehabiliterande program för att stötta försäkrade i att se över sin totala livssituation och få stöd och vägledning i hur de skapar en skräddarsydd personlig hållbarhetsplan för sitt liv. Dessa program fokuserar på både fysisk och psykisk hälsa och välmående och tar höjd för mer existentiella frågor kring hur individen vill leva sitt liv för att uppnå en god livskvalitet och hög känsla av mening i tillvaron.

– Vi hjälper till att göra en plan för livet, inte bara en plan för att återgå till arbetet, avslutar Fredrik Bengtsson.

Hjälpte den här sidan dig?