Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Stöd till arbetsgivaren

Plan för återgång i arbete

Arbetsplatsinriktad rehabilitering är en process. En process som ska hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetslivet. En process som du som arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att stödja, oavsett om sjukdomen eller skadan som gör att din medarbetare är sjukskriven är kopplad till arbetet eller inte.

När en medarbetare på grund av sjukdom varit borta från arbetet i 30 dagar, och förväntas vara borta i mer än 60 dagar har du som arbetsgivare enligt lag (30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken) ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att du ska se till att övergången tillbaka till jobbet blir så smidig som möjligt. I det ingår att ta fram en rehabiliteringplan, även kallad plan för återgång i arbete.

Genom att dokumentera rehabiliteringsprocessen kan du, tillsammans med medabetaren, bidra till att sjukskrivningstiden förkortas, öka chanserna för att medarbetaren kan återgå i arbete på heltid och minska risken för ett återinsjuknande. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att planen efterföljs och ändras vid behov.

Vad ska planen innehålla?

  • Kontaktuppgifter
  • Beskrivning av arbetsuppgifter
  • En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga
  • Förslag på åtgärder som kan underlätta återgång i arbete
  • En tidsplan och uppgifter om vem som ansvarar för vad i processen
  • Uppföljningar för att ta reda på om föreslagna anpassningar/åtgärder gett effekt

Vilka bör involveras?

Arbetsgivaren ska i största möjliga mån ta fram rehabiliterings­planen tillsammans med medarbetaren. Det kan också vara aktuellt att andra aktörer medverkar i processen som exempelvis skydds- eller arbetsmiljöombud, HR eller facklig företrädare.

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi tagit fram en mall för plan för återgång i arbete som du enkelt kan ladda ner och fylla i (pdf). Om Försäkringskassan begär in dokumentation om rehabiliteringen, kan den här dokumentationen användas som underlag.

Hjälpte den här sidan dig?