Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator
Två personer sitter vid ett skrivbord och arbetar

Gruppförsäkring

Sjukavbrotts­försäkring bas

Trygghet för företaget om du inte kan arbeta

Vår Sjukavbrottsförsäkring bas kan ersätta företagets fasta kostnader som löner, lokalhyra, el, telefon och ränte- och leasingkostnader med upp till fyra prisbasbelopp, om du blir sjuk och inte kan arbeta. Ingen finansiell prövning behövs vid köp av försäkringen.

  • Ersättning för företagets löpande och återkommande kostnader
  • Fast ersättningsbelopp
  • Enkel basförsäkring
  • Ingen finansiell prövning vid köp

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att det inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.

Med en Sjukavbrottsförsäkring bas kan du vara säker på att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som ersättningen kan täcka.

Sjukavbrottsförsäkring bas är en enkel basförsäkring som kan betala ut upp till fyra prisbasbelopp. Försäkringen tecknas med ett på förhand bestämt försäkringsbelopp, utan att behöva visa upp underlag på kostnadsposter i bokslutet.

  • Ett månadsbelopp som betalas ut till företaget under tolv månader om din förmåga att arbeta är nedsatt med minst 25 procent.
  • Månadsbeloppet är proportionellt i förhållande till din arbetsförmåga och betalas ut när du har varit borta från arbetet under en månad. Om du till exempel är sjukskriven på 25 procent, så betalas 25 procent av månadsbeloppet ut.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

  • fyllt 16 år men inte 65 år och
  • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och
  • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Du kan köpa försäkringen fram till den dag du fyller 65 år.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte ingår i gruppavtalet.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut är proportionerlig till din arbetsoförmåga.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs av regeringen för helt kalenderår.

Arbetsoförmåga

Med arbetsoförmåga menas att den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt och på grund av detta får ersättning från Försäkringskassan.

Försäkringstagare

I Sjukavbrottsförsäkring Bas och Sjukavbrottsförsäkring är försäkringstagare den rörelse som försäkringen tecknats för.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 1.1 MB.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Sjukavbrottsförsäkring bas

Här får du veta mer

Hur stor ersättning betalas ut varje månad?

Månadsbeloppet är proportionellt i förhållande till din arbetsförmåga. Om du till exempel är sjukskriven på 25 procent, så betalas 25 procent av månadsbeloppet ut.

När börjar pengarna att betalas ut?

Månadsbeloppet betalas ut när du har varit borta från arbetet under en månad och betalas maximalt ut i en period om tolv månader.

Hjälpte den här sidan dig?