Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Hållbara medarbetare

Företagets största risk är ofta oförsäkrad


De flesta företag har försäkrat sina lokaler och värdesaker. Men ofta saknas en heltäckande försäkring för den viktigaste tillgången och största risken: medarbetarna.

Om en medarbetare blir sjuk och borta från arbetet en längre tid kan det få stora konsekvenser för ett företag. Kostnaderna är höga i form av till exempel sjuklön, produktionsbortfall, vikarier, rehabiliteringsåtgärder och administration. I värsta fall kan företaget till och med hamna på ekonomiskt obestånd om verksamheten är beroende av sina nyckelmedarbetare.

Dessutom har företaget i egenskap av arbetsgivare ett ansvar för att upprätta en plan för återgång i arbetet och undersöka möjligheten till anpassning av arbetsmiljö- och arbetsuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns. En utmaning såväl tids- som kunskapsmässigt för företag som saknar en HR-funktion och aldrig eller sällan har hanterat sjuka medarbetare.

Försäkring minimerar risken
Euro Accident erbjuder en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som kan hjälpa företag att minimera risken för att medarbetarna blir långtidssjuka.

Försäkringen innehåller bland annat hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det handlar om åtgärder som ska hjälpa medarbetaren att så långt som möjligt behålla eller få tillbaka sin arbetsförmåga.

Håller aktivt i hela processen
Stödet i försäkringen kan aktiveras när en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven. Efter skadeanmälan till Euro Accident håller en av våra hälso- och rehabprocessledare aktivt i hela processen. Arbetsgivaren, chefen och medarbetaren får hjälp med att kartlägga behoven av åtgärder, ta fram en åtgärdsplan, åtgärder och att samordna och följa upp åtgärderna.

– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén, chefspsykolog och chef för avdelningen Rehabilitering och psykologisk behandling på Euro Accident.

Metod som visar goda resultat
Vi kan visa goda resultat för vår metod. Åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en långtidssjukskrivning.

– Ju tidigare de går att upptäcka att en medarbetare inte mår bra, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén.

En helförsäkring för hållbara medarbetare

De här delarna ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk:

  • Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach
  • Chefs- och HR-stöd
  • Rehabiliteringsstöd
  • Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall
Hjälpte den här sidan dig?