Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Spørsmål og svar

Vanligste spørsmålene om psykolognettverket

Euro Accident vektlegger et helhetlig helseperspektiv og vil bidra til at den som utløser forsikringer skal oppleve at hjelpen de får faktisk retter seg mot å gjøre dem i stand til å fortsette i jobb. I vårt arbeid vektlegger vi derfor de fysiske, mentale, sosiale, følelsesmessige, miljømessige og spirituelle rammene i folks liv. Vi har internt helsepersonell som har dialoger, utreder og vurderer hva som vil være mest nyttig for den forsikrede, ut fra dette helhetlige perspektivet. Vi vil med andre ord ikke bare sende folk til for eksempel psykologhjelp uten at det har skjedd en slik dialog eller utredning i forkant, og vi vil følge opp nettverket og den forsikrede underveis. 

Euro Accident har avtalte priser der også kompetansen til den spesifikke behandleren som skal følge opp forsikrede er vektlagt. Våre kunder kan i behandlingsforsikringen velge om det skal være egenandel fra kunden eller ikke. Denne kan være «pr. skade» eller pr. behandlingstime (behandling hos psykolog eller fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller naprapat).

Nei, vi har ingen garantier om minste-leveranser opp mot nettverket. Vi jobber tett på de som søker hjelp for å sikre at de plasseres riktig i vårt fagnettverk og får den rette oppfølgingen raskest mulig.

Det er mulig å ha en slik eksklusivitet, men det er ikke det vanligste for Euro Accident. Ettersom vi søker å sikre den mest optimale hjelpen for hver enkelt er det ofte mest nyttig for kundene våre at vi har en bredde i nettverket.

Vi ønsker at folk som får hjelp gjennom våre forsikringer gjenkjenner EA i hele prosessen. Det betyr at vi ønsker å lære nettverket opp i våre verdier, målene med det vi tilby, arbeidsflyten vi legger opp til og eventuell metodikk som har vist seg vellykket tidligere. Vår forventning til nettverket er at de er tydelige på disse verdiene og det tilbudet når de møter folk som søker hjelp gjennom oss.

Vår interne sjefspsykolog sitter sammen med skadeansvarlig og vurderer alle henvisninger, igangsetter utredning og konkluderer med hvilken oppfølging som best egner ser å iverksette. Psykologen har også ansvar for utvikling av modellen vi jobber etter, og er en ressurs inn i alle forsikringene vi tilbyr - med et helhetlig perspektiv på helse.

Vår sjefpsykolog vil stå for deler av opplæringen av nettverket, og ellers være en ressurs for nettverket opp mot Euro Accident.

Psykologen vil bidra til at de som skal få hjelp fases inn i det mest optimale opplegget, tilpasset den situasjonen de er i.

Det er viktig for Euro Accident at den som gir hjelp har et målrettet opplegg, som bidrar til at de kommer seg tilbake i jobb på et høyest mulig nivå. For å sikre at den forsikrede oppnår dette, vil vi ha forløpskoordinatorer internt hos oss, som vil kontakte kunden og eventuelt nettverket, for å følge opp dette.

a. De som utløser behandlingsforsikring hos oss vil gjennomgå en initial screening og eventuelt oppfølgende screening hos oss. Dette vil danne utgangspunkt for den interne vurderingen, hvor den som trenger hjelp vi få det best. Hvis det er psykologhjelp personen vurderes å trenge, vil medisinsk kundesenter kontakte den i nettverket som er vurdert til å egne seg best til oppfølgingen, og be denne kontakte den forsikrede for å booke time.

b. Dersom det er spesielle forhold ved henvisningen som ønskes ivaretatt (for eksempel at det ønskes at det gjennomføres møte med arbeidsgiver, en bestemt metodikk synes optimal, eller man vil sikre at oppfølging til viderehenvisning i det offentlige er behandlet) kan det være at vår interne psykolog tar kontakt med behandleren i nettverket, for å drøfte dette og sikre optimal oppfølging.

Vi ønsker at nettverket skal består av psykologer som har et ansettelsesforhold, fordi dette gjør det tydeligere for oss og den forsikrede hvem som har det overordnete ansvaret for oppfølgingen. I tillegg er vi opptatt av at de som er del av vårt nettverk har gode, ordnede og trygge arbeidsforhold, noe som lettere lar seg etterprøve i etablerte virksomheter.

Det er mulig å bli del av vårt nettverk også uten å tilhøre en større virksomhet. Dette kan være som helt selvstendige eller som del av en paraplyvirksomhet. Man må likevel gjennomgå den samme opplæring og ha mulighet til tett dialog og oppfølging med Euro Accident på samme måte som de andre i nettverket. Hver enkelt psykolog må da også ha en kontrakt med Euro Accident.

Euro Accident ønsker at fakturaer skal sendes i elektronisk format.

I utgangspunktet er dette ikke et krav. Samtidig vil vi være opptatt av kompetansen når kontrakten skal avtales. Det er uansett viktig at man har en god forståelse og metodikk for å jobbe med personer som er i jobb og kunne bidra til at de ikke faller ut av jobb, samt med kombinasjonen fysisk og psykisk helse.

Vi har en ambisjon om at all kommunikasjon om de forsikrede (henvisninger, epikriser, e-poster, innkallinger osv) etterhvert skal skje via Helsenett. Det betyr at det vil være viktig for oss at nettverket også er på helsenett eller har ambisjon om å komme på dette innen en planlagt tidshorisont. Før vi har etablert Helsenett må all kommunikasjon om kunder osv skje via et kryptert system Euro Accident benytter.

Det at virksomheten har en avtale med Euro Accident er noe som kan vises på websider og liknende. Det kan også være en mulighet for et tettere samarbeid med Euro Accident på prosjekter eller i profileringsvirksomhet som vi finner felles interesse av. Dette kan for eksempel være seminarer, foredrag, debatter, arrangementer i Arendalsuken og liknende.

Hjalp denne siden deg?