Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Annen Sykdom

Sikre de ansatte for sykdom som ikke er arbeidsrelatert

De aller fleste som blir uføre i yrkesaktiv alder, blir det som følge av sykdom. Blir den ansatte rammet av en yrkessykdom er vedkommende godt i varetatt økonomisk av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Mange arbeidsgivere ønsker at de ansatte også skal være dekket ved andre sykdommer som kan ramme dem.

  • Dekker Ervervsuførhet ved sykdom som ikke er relatert til jobb
  • Dekker medisinsk invaliditet ved sykdom som ikke er relatert til jobb

Trygghet for bedriften

Det er de helt vanlige «folkesykdommene» og ikke de definerte yrkessykdommene, som er den vanligste årsaken til uførhet. Euro Accident tilbyr derfor en forsikring kalt Annen sykdom, som gir erstatning ved de sykdommene som ikke defineres som yrkessykdom. Forsikringen tegnes sammen med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Ved å tegne forsikringen annen sykdom for sine ansatte er arbeidsgiver trygg på at den ansatte er dekket 24/7 med erstatning for sykdommer uansett årsak.

Det mest vanlige er å tegne forsikring med de samme forsikringssummene som gjelder for den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, men det er fullt mulig å velge høyere sum ved medisinsk invaliditet og lavere summer ved ervervsuførhet. Det er også mulig å utelate deler av forsikringen. På den måten kan forsikringen tilpasses bedriftens behov.

Trygghet for den ansatte

Det å bli rammet av sykdom kan føre til store økonomiske utfordringer. De fleste som rammes av sykdom kommer tilbake i arbeid. Men fører sykdommen til invaliditet og uførhet, gir forsikringen Annen sykdom økonomisk trygghet. Forsikringen gir erstatning ved:

  • Ervervsuførhet (tap i fremtidig inntekt), ved uførhet > 50%
  • Varig medisinsk invaliditet > 15%

Forsikringen omfattar ikke:

  • Tapt inntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter
  • Erstatning til de etterlatte ved dødsfall

Dekningselementer

  • Ervervsmessig uførhet

En engangserstatning ved uførhet > 50% som avhenger av forsikredes alder og inntekt. Grunnerstatningen 22-30 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

  • Ménerstatning

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder. Grunnerstatningen 4,5 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

Forsikringen kan endres til å omfatte

  • Forhøyet erstatning ved medisinsk invaliditet
  • Lavere erstatning ved ervervsmessige uførhet

Grunnerstatningen kan endres til 11-15G (halv sum) eller 5,5 – 7,5 G (kvart sum).

Dette er et sammendrag. Det er forsikringsvilkårene som i detalj viser hva forsikringen dekker og som alltid gjelder.

Vil du samarbeide med oss?

Du er spesialist på å forstå kundenes behov. Vi er spesialister på forsikring. Sammen kan vi tilby den beste løsningen for kundene dine. Sammen kan vi bidra til å skape Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?