Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Annen sykdom

Sikre de ansatte for sykdom som ikke er arbeidsrelatert

De aller fleste som blir uføre i yrkesaktiv alder, blir det som følge av sykdom. Blir den ansatte rammet av en yrkessykdom eller yrkesskade er vedkommende godt ivaretatt økonomisk av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Forsikringen Annen sykdom dekker andre sykdommer som ikke er definert som yrkessykdommer.

  • Dekker ervervsuførhet ved sykdom som ikke er relatert til jobb
  • Dekker medisinsk invaliditet ved sykdom som ikke er relatert til jobb

Trygghet for den ansatte

Å bli rammet av sykdom kan føre til store økonomiske utfordringer. De fleste som rammes av sykdom kommer tilbake i arbeid. Men fører sykdommen til medisinsk invaliditet og uførhet, gir forsikringen Annen sykdom økonomisk trygghet.

Forsikringen gir erstatning ved:

  • Ervervsuførhet (tap i fremtidig inntekt), ved uførhet > 40%
  • Varig medisinsk invaliditet > 50%

Forsikringen omfatter ikke:

  • Tapt inntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter
  • Erstatning til de etterlatte ved dødsfall

Trygghet for bedriften

  • Det er muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager som er de vanligste årsakene til uførhet. Euro Accident tilbyr derfor en forsikring kalt Annen sykdom, som gir erstatning ved de sykdommene som ikke defineres som yrkessykdom. Forsikringen tegnes sammen med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Ved å tegne forsikringen Annen sykdom for sine ansatte er arbeidsgiver trygg på at den ansatte er dekket 24/7 for sykdom uansett årsak.
  • Forsikringen kan tilpasses bedriftens behov. Det vanligste er å tegne forsikring med de samme forsikringssummene som gjelder for den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Det er mulig å velge høyere sum ved medisinsk invaliditet, og lavere sum ved ervervsuførhet. Det er også mulig å utelate deler av forsikringen.

Ønsker du mer informasjon om våre forsikringer?

Våre forsikringer selges gjennom forsikringsmeglere. Ta kontakt med din forsikringsmegler for mer informasjon.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss her.

Sammen skaper vi Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?