Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tjänstepensions­försäkring

Tjänste­gruppliv­­försäkring (TGL)

En bra livförsäkring som din arbetsgivare skaffar till dig

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som din arbetsgivare skaffar åt alla medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga efterlevandeskyddet. Om du skulle dö under din anställningstid, betalar försäkringen ut ett skattefritt engångsbelopp till din familj.

 • Skattefritt engångsbelopp
 • Du kan bestämma vem som ska få pengarna
 • Gäller på jobbet och på fritiden

Tjänstegrupplivförsäkring, ofta kallad TGL, är en enkel och prisvärd standardförsäkring som gäller både på jobbet och på fritiden. De flesta arbetsgivare i Sverige ser till skaffa den till alla sina medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga efterlevandeskyddet.

Om du dör betalar vi ut ett skattefritt engångsbelopp på upp till sex prisbasbelopp. I första hand får din make, maka, sambo eller registrerade partner pengarna.

Om du har barn som inte har fyllt 20 år när du dör betalar vi ut ytterligare upp till två prisbasbelopp per barn, kallat barntillägg.

För många anhöriga ger de här pengarna ett ekonomiskt andrum när förutsättningarna i livet plötsligt förändras.

Grundbelopp

Om du dör betalar vi ut ett skattefritt engångsbelopp, kallat grundbelopp, på upp till sex prisbasbelopp.

Beloppet minskar successivt när du har fyllt 55 år.

Om din arbetstid är mellan 8 och 16 timmar per vecka betalas halva beloppet ut.

Vi betalar i första hand ut pengarna till din make, maka, sambo eller registrerade partner. I andra hand går pengarna till dina barn eller barnbarn och i tredje hand till dina föräldrar.

Du kan ändra vem eller vilka som ska få pengarna och i vilken ordning genom att skicka in en blankett till oss, ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande.

Barntillägg

Om du har barn som inte har fyllt 20 år när du dör betalar vi ut ytterligare upp till två prisbasbelopp per barn, kallat barntillägg.

Begravningshjälp

Om det inte finns någon familjemedlem betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dödsboet för att bidra till begravningskostnaderna, kallat begravningshjälp.

Makeförsäkring

Om din make, maka, sambo eller registrerade partner dör och inte har en TGL-försäkring betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dig och 1 prisbasbelopp för varje barn från din försäkring, kallat makeförsäkring.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Grundbelopp

Om den anställde vid dödsfallet fyllt

Grundbelopp i prisbasbelopp

Grundbelopp i kronor 2024

18, men inte 55 år

6,0

343 800

55, men inte 56 år

5,5

315 150

56, men inte 57 år

5,0

286 500

57, men inte 58 år

4,5

257 850

58, men inte 59 år

4,0

229 200

59, men inte 60 år

3,5

200 550

60, men inte 61 år

3,0

171 900

61, men inte 62 år

2,5

143 250

62, men inte 63 år

2,0

114 600

63, men inte 64 år

1,5

85 950

64, men inte 70 år

1,0

57 300


Barntillägg

Om barnet vid dödsfallet

Barntillägg i prisbasbelopp

Barntillägg i kronor 2024

inte fyllt 17 år

2,0

114 600

fyllt 17 men inte 19 år

1,5

85 950

fyllt 19, men inte 20 år

1,0

57 300

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Försäkringen gäller till din avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden innan du fyller 70 år.

Den här försäkringen köper företag åt sina medarbetare. Hör med din arbetsgivare om du har eller kan få försäkringen.

Om du dör anmäler en anhörig dödsfallet på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Efterlevandeskydd

I den allmänna pensionen i Sverige ingår, förutom inkomstpensionen och premiepensionen, också ekonomiskt stöd till närstående vid dödsfall. Det finns tre olika ersättningar som kan betalas ut: barnpension, omställningspension och änkepension. Läs mer hos Pensionsmyndigheten, pensionsmyndigheten.se.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av att du inte kan arbeta som tidigare från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Förmånstagare

Förmånstagare är en person eller de personer som får pengar utbetalda från en försäkring när det som är försäkrad dör. I vissa försäkringar finns det begränsningar för vem som kan vara förmånstagare utifrån skattelagstiftningen. I andra försäkringar kan vem som helst vara förmånstagare.

Förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande för en försäkring anger vem eller vilka och som ska få pengar utbetalda från försäkringen när den som är försäkrad dör och också i vilken turordning. Förordnandet framgår av försäkringens villkor men det kan ändras genom ett skriftligt meddelande till Euro Accident om att annan eller andra personer ska få pengarna eller i annan turordning. Det brukar kallas ett särskilt förmånstagarförordnande. Ett förmånstagarförordnande kan inte hävas eller ändras genom ett testamente.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Här får du veta mer

Får jag ersättning om den jag är gift med dör?

Ja, det får du. Om din make, maka, sambo eller registrerade partner dör och inte själv har en TGL-försäkring betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dig och 1...

Läs mer
Måste man betala skatt på beloppet som betalas ut?

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Vem får pengarna om jag dör?

Pengarna betalas i första hand ut till din make, maka, sambo eller registrerade partner. Om det inte finns någon sådan så blir det istället dina barn som får pengarna...

Läs mer

En bra livförsäkring för alla dina medarbetare

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring du skaffar åt alla dina medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga efterlevandeskyddet. Om en medarbetare skulle dö under tiden hen är anställd hos dig, betalar försäkringen ut ett skattefritt engångsbelopp till hens familj.

 • Gäller på jobbet och på fritiden
 • Enkel och prisvärd
 • En försäkring som de flesta har
 • Medarbetaren kan bestämma vem som får pengarna

Tjänstegrupplivförsäkring, ofta kallad TGL, är en enkel och prisvärd standardförsäkring som gäller både på jobbet och på fritiden. De flesta arbetsgivare i Sverige ser till skaffa den till alla sina medarbetare som ett viktigt tillägg till det statliga efterlevandeskyddet.

Om en medarbetare dör betalar vi ut ett skattefritt engångsbelopp på upp till sex prisbasbelopp. I första hand betalas pengarna ut till maken, makan, sambon eller den registrerade partnern.

Om det finns barn som inte har fyllt 20 år i familjen betalar vi ut ytterligare upp till två prisbasbelopp per barn, kallat barntillägg.

För många familjer ger de här pengarna ett ekonomiskt andrum när förutsättningarna i livet plötsligt förändras.

Grundbelopp

Om en medarbetare dör betalar vi ut ett skattefritt engångsbelopp, kallat grundbelopp, på upp till sex prisbasbelopp.

Beloppet minskar succesivt när medarbetaren har fyllt 55 år.

Om arbetstiden är mellan 8 och 16 timmar per vecka betalas halva beloppet ut.

Vi betalar i första hand ut pengarna till maken, makan, sambon eller den registrerade partnern. I andra hand går pengarna till barn eller barnbarn och i tredje hand till föräldrarna.

Medarbetaren kan ändra vem eller vilka som ska få pengarna och i vilken ordning genom att skicka in en blankett till oss, ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande.

Barntillägg

Om det finns barn som inte har fyllt 20 år i familjen betalar vi ut ytterligare upp till två prisbasbelopp per barn, kallat barntillägg.

Begravningshjälp

Om det inte finns någon familjemedlem betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dödsboet för att bidra till begravningskostnaderna, kallat begravningshjälp.

Makeförsäkring

Om medarbetarens make, maka, sambo eller registrerade partner dör och inte har en TGL-försäkring betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till medarbetaren och ytterligare 1 prisbasbelopp för varje barn från medarbetarens försäkring, kallat makeförsäkring.

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Grundbelopp

Om den anställde vid dödsfallet fyllt

Grundbelopp i prisbasbelopp

Grundbelopp i kronor 2024

18, men inte 55 år

6,0

343 800

55, men inte 56 år

5,5

315 150

56, men inte 57 år

5,0

286 500

57, men inte 58 år

4,5

257 850

58, men inte 59 år

4,0

229 200

59, men inte 60 år

3,5

200 550

60, men inte 61 år

3,0

171 900

61, men inte 62 år

2,5

143 250

62, men inte 63 år

2,0

114 600

63, men inte 64 år

1,5

85 950

64, men inte 70 år

1,0

57 300


Barntillägg

Om barnet vid dödsfallet

Barntillägg i prisbasbelopp

Barntillägg i kronor 2024

inte fyllt 17 år

2,0

114 600

fyllt 17 men inte 19 år

1,5

85 950

fyllt 19, men inte 20 år

1,0

57 300

Företag som samtidigt köper eller tidigare har köpt sjuk-, premiebefrielse- eller efterlevandepensionsförsäkring hos oss i PlanSjuk kan köpa försäkringen.

Företaget kan sedan försäkra medarbetare som:

 • är 18―64 år gamla
 • är bosatta och folkbokförda i Norden (exklusive Island)
 • har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet inom Norden (exklusive Island).
 • är fullt arbetsföra
 • har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per vecka (räknat i genomsnitt per månad).

Försäkringen gäller till medarbetarens avtalade pensionsålder, men som längst till och med månaden innan hen fyller 70 år.

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Om du inte redan har en förmedlare kan du hitta en på sfm.se, hemsidan för Svenska försäkringsförmedlares förening.

Om en medarbetare dör anmäler en anhörig till medarbetaren dödsfallet på en särskild blankett för försäkringen.

efterlevandeguiden.se finns mer information om vad en nära anhörig kan behöva tänka på vid ett dödsfall.

Efterlevandeskydd

I den allmänna pensionen i Sverige ingår, förutom inkomstpensionen och premiepensionen, också ekonomiskt stöd till närstående vid dödsfall. Det finns tre olika ersättningar som kan betalas ut: barnpension, omställningspension och änkepension. Läs mer hos Pensionsmyndigheten, pensionsmyndigheten.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar och att du inte får sjuklön från din arbetsgivare eller sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av att du inte kan arbeta som tidigare från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Förmånstagare

Förmånstagare är en person eller de personer som får pengar utbetalda från en försäkring när det som är försäkrad dör. I vissa försäkringar finns det begränsningar för vem som kan vara förmånstagare utifrån skattelagstiftningen. I andra försäkringar kan vem som helst vara förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande kan inte hävas eller ändras genom ett testamente.

Förmånstagarförordnande

Ett förmånstagarförordnande för en försäkring anger vem eller vilka och som ska få pengar utbetalda från försäkringen när den som är försäkrad dör och också i vilken turordning. Förordnandet framgår av försäkringens villkor men det kan ändras genom ett skriftligt meddelande till Euro Accident om att annan eller andra personer ska få pengarna eller i annan turordning. Det brukar kallas ett särskilt förmånstagarförordnande.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

Vill du hitta fler dokument?

Försäkrade hittar de dokument och den information de behöver för att använda sina försäkringar på Mina sidor.

Den som saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Jag vill köpa den här försäkringen till mina medarbetare

Du köper våra försäkringar genom en försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Ta kontakt med din förmedlare eller någon av våra partners när du vill bli kund, få en offert eller köpa försäkring av oss.

Vår app

Försäkringar i mobilen

Alla försäkrade kan se sina försäkringar och hantera försäkringsärenden i vår app.

TGL

Här får du veta mer

Får medarbetaren ersättning om den hen är gift med dör?

Ja, om medarbetarens make, maka, sambo eller registrerade partner dör och inte själv har en TGL-försäkring betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dig och 1...

Läs mer
Måste medarbetaren betala skatt på beloppet som betalas ut?

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Vem får pengarna om medarbetaren dör?

Pengarna betalas i första hand ut till medarbetarens make, maka, sambo eller registrerade partner. Om det inte finns någon sådan så blir det istället medarbetarens...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?