Mail

Vil du samarbeide med oss?

Sammen kan vi skape
Holdbare medarbeidere.

Produktinformasjon

Fritidsulykkes­forsikring

De fleste ulykker inntreffer i fritiden

I takt med at vi får en mer aktiv fritid, inntreffer det også flere ulykker i fritiden enn i arbeidstiden. De fleste ulykkene er bagatellmessige, men om man blir rammet av en alvorlig ulykkesskade er det godt å ha en forsikring som gir økonomisk trygghet.

 • Dekker tapt inntekt og utgifter
 • Erstatning ved ervervsuførhet og medisinsk invaliditet
 • Erstatning til etterlatte

Trygghet for bedriften

Gjennom Yrkesskadeforsikringen er den ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader som inntreffer i arbeidstiden. Skillet mellom arbeid og fritid er ikke alltid like klar å definere og for å sikre den ansatte forsikring 24/7 er det mulig å tegne en forsikring som gjelder i fritiden og som gir den ansatte dekning både i og utenfor arbeidsplassen.

Fritidsulykkesforsikringen tegnes sammen med den lovpålagte yrkesskade-forsikringen og er et viktig gode for den ansatte.

Det mest vanlige er å tegne forsikring med de samme forsikringssummene som gjelder for den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, men det er fullt mulig å velge høyere summer ved medisinsk invaliditet og dødsfall, og lavere summer ved ervervsuførhet. Det er også mulig å utelate deler av forsikringen. På den måten kan forsikringen tilpasses bedriftens behov.

Trygghet for den ansatte

Med en fritidsulykkesforsikring i Euro Accident er den ansatte sikret erstatning ved ulykkesskader som inntreffer i fritiden. Med ulykker menes i denne sammenhengen ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning. Fritidsulykkesforsikringen inneholder de samme dekningselementene som Yrkesskadeforsikringen og den ansatte vil derfor være tatt vare på 24/7, med følgende erstatninger:

 • Tapt inntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter
 • Erstatning ved ervervsuførhet (tap i fremtidig inntekt)
 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet > 15%
 • Erstatning til de etterlatte ved dødsfall

Dekningselementer

 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Tapt inntekt
 • Ervervsmessig uførhet

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder og inntekt. Grunnerstatningen 22-30 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år.

 • Ménerstatning

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder. Grunnerstatningen 4,5 G gjelder for en person på 45-46 år. Erstatningen opptrappes (blir høyere) for personer yngre enn 45 år og avtrappes (blir lavere) for personer eldre enn 46 år)

 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer/partner

En engangserstatning som avhenger av forsikredes alder. Grunnerstatningen 15 G gjelder for en person yngre enn 46 år. Erstatningen avtrappes (blir lavere ) for personer eldre enn 46 år.

 • Dødsfallserstatning til forsørgede barn

En engangserstatning til barn som avhenger av barnets alder. Grunnerstatningen 6,5 G gjelder for barn under 1 år. For hvert år barnet er eldre enn 1 år blir erstatningen avtrappet (blir lavere). Det utbetales en erstatning på 1 G til et barn på 19 år.

 • Begravelsesbidrag

Dette er en engangserstatning som skal dekke utgifter forbundet med dødsfallet og utbetales uavhengig av om forsikrede har etterlatte eller ikke.

Forsikringen kan utvides/endres til å omfatte

 • Mindre invaliditeter under 15%
 • Forhøyet erstatning ved medisinsk invaliditet
 • Forhøyet erstatning ved dødsfall
 • Lavere erstatning ved ervervsmessige uførhet.

Grunnerstatningen kan endres til 11-15G (halv sum) eller 5,5 – 7,5 G (kvart sum)

Utøvelse av aktiviteter med særskilt risiko bl.a, luftsport, dykking dypere enn 30 meter, fjellklatring uten sikkerhetsline, isklatring, ekstremsport og hastighetsløp med motorkjøretøy på land og på sjøen. Skader som følge av sykdom, smitte, bruk av medikamenter.

Dette er et sammendrag. Det er forsikringsvilkårene som i detalj viser hva forsikringen dekker og som alltid gjelder.

Vil du samarbeide med oss?

Du er spesialist på å forstå kundenes behov. Vi er spesialister på forsikring. Sammen kan vi tilby den beste løsningen for kundene dine. Sammen kan vi bidra til å skape Holdbare medarbeidere.

Hjalp denne siden deg?