Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Gruppförsäkring

Sjuk- och olycksfalls­försäkring

Trygghet för dig vid olycksfall och sjukdom– dygnet runt

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan ersätta dina kostnader vid olycksfall och ge dig ett skattefritt engångsbelopp om en sjukdom eller ett olycksfall ger bestående nedsatt kroppsfunktion. Vid olycksfall kan försäkringen även ersätta bestående nedsatt möjlighet att arbeta.

 • Ersättning för kostnader vid olycksfall
 • Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall och sjukdom
 • Gäller dygnet runt

Ett ärr från ett skrubbsår kan du troligen leva med, men en skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kan få andra konsekvenser som du kanske inte räknat med − inte minst ekonomiskt.

Vår försäkring täcker både stort och smått och ger dig den där extra tryggheten.

Gäller för mer än vanligt

Hos oss räknas bland annat förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä eller hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke också som olycksfallsskada.

Vid ett olycksfall kan ersättning lämnas för:

 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ärr och annan utseendemässig förändring
 • Krishjälp
 • Dagersättning
 • Dödsfall

Vid en sjukdom kan ersättning lämnas för:

 • Medicinsk invaliditet
 • Ärr och annan utseendemässig förändring

Ersättningen från försäkringen är skattefri.

Du kan köpa försäkringen om du ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident och:

 • fyllt 16 år men inte 65 år och
 • är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige och
 • är berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident har också möjlighet att köpa försäkring till din make, maka, sambo eller registrerade partner. Hen blir då medförsäkrad till dig.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år eller tills du av annan anledning inte längre ingår i gruppavtalet.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till följd av olycksfallsskada.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försäkring är den högsta ersättning som kan betalas ut från en försäkring. Den ersättning som betalas ut kan de facto bli mindre med hänsyn till sjukskrivningsgrad, invaliditetsgrad och åldersreduktion.

Gruppavtal

Gruppavtal är ett avtal som ingås mellan Euro Accident (försäkringsgivaren) och en företrädare för en grupp, till exempel en arbetsgivare, om försäkring för gruppens medlemmar. Det är till exempel i gruppavtalet det står vilka försäkringar som gruppens medlemmar har eller kan välja.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av sjukdom eller olycksfallsskada.

Olycksfallsskada

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig, oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, och smitta till följd av fästingbett. Sådan kroppsskada anses ha inträffat den dag den visar sig. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som orsakas av plötsligt vridvåld mot knä, kroppsskada som består i hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke.

För att näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt och stroke ska jämställas med olycksfallsskada krävs att den försäkrade inte har medicinerats och/eller behandlats för besvär som bedöms ha samband med olycksfallsskadan.

Förköpsinformation och villkor är samlingsdokument för alla gruppförsäkringar.
Årtalet anger när senaste villkorsförändring genomfördes.

Förköpsinformation Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 248.4 kB.

Villkor Gruppförsäkring 2024-1 Pdf, 1.1 MB.

Vill du hitta fler dokument?

På Mina sidor hittar du de dokument och den information du behöver för att använda din försäkring. Du ser hur du gör när du behöver hjälp eller vill anmäla en skada. Om du saknar Bank-ID eller av annan anledning inte kan logga in på Mina sidor har du möjlighet att nå alla våra dokument under blanketter & dokument.

 

Det här är bara en allmän och kortfattad information om försäkringen. När ett företag eller en person anmäler en skada och vill ha ersättning från försäkringen är det alltid det som står i försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren som gäller.

Mina sidor

Jag vill se mina försäkringar

På Mina sidor ser du vilka försäkringar du har hos oss och hur du gör när du behöver använda dem. Om du har medförsäkrat familjemedlemmar ser du även deras försäkringar.

Använd appen

Dina försäkringar i mobilen

Hantera dina försäkringsärenden och sök vård i vår app.

Köpa försäkringen

Våra försäkringar köps genom försäkringsförmedlare eller någon av våra partners.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Här får du veta mer

Gäller försäkringen utomlands?

Ja, Sjuk- och Olycksfallsförsäkringen gäller utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt över hela världen i upp till tolv månader...

Läs mer
Måste man betala skatt på ersättningen?

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri.

Vilken ersättning kan jag få via försäkringen vid sjukdom?

Vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring ger vid sjukdom ersättning för följande: - Medicinsk invaliditet, vid en bestående funktionsnedsättning...

Läs mer
Hjälpte den här sidan dig?