Fråga oss!

Se de vanligaste frågorna och svaren
eller skicka en fråga till oss.

Man skriver på dator

Tänka långsiktigt

Vårt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet på olika sätt är en viktig del av vår långsiktiga strategi för verksamheten, både för att skapa värde för våra kundföretag, våra ägare och vår personal samt för att bidra till ett hållbart samhälle.

Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger vår hållbarhetsstrategi. Vår hållbarhetsstrategi är en del i vår verksamhetsstrategi och utgår från nationella så väl som globala initiativ och mål. I vår verksamhet översätter vi vår strategi till handling genom våra verksamhets- och avdelningsplaner.

Utifrån vår verksamhet har vi valt våra fokusområden för hållbarhetsarbetet:

 • Hållbart produkterbjudande
 • Våra medarbetare
 • Ansvarsfullt företagande
 • Miljö

Hållbarhetsaspekterna Sociala förhållanden, Personal, Respekt för mänskliga rättigheter samt Motverkande av korruption är alla representerade i ett eller flera av våra fokusområden.

Hållbart produkterbjudande

Euro Accident har ett viktigt samhällsuppdrag som försäkringsbolag inom personriskförsäkring. Våra försäkringslösningar erbjuder människor förebyggande insatser mot ohälsa och sjukskrivningar, vård vid sjukdom samt ekonomisk trygghet om något oförutsett händer.

I produktarbetet ska Euro Accident verka för att stödja FN:s hållbarhetsmål samt införliva FN-initiativet Principer för hållbar försäkring (PSI) i vårt erbjudande och i vår tjänsteleverans.

Euro Accident ska i vår strategi för produkter och erbjudanden, i det löpande produktarbetet samt vid utveckling av nya produkter beakta hållbarhetsperspektivet.

I arbetet ska särskilt beaktas:

 • Skadeförebyggande: Effekter på sjukfrånvaron och därmed både Euro Accidents och samhällets intresse av att minska den psykiska ohälsan.
 • Resursutnyttjande i leverantörsledet: Ett ansvarsfullt och effektivt utnyttjande av begränsade resurser inom till exempel vårdområdet.
 • Resursutnyttjande i den egna administrationen: Möjligheten att administrera.

Våra medarbetare

För Euro Accident är medarbetarna vår viktigaste resurs. Vi vill vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare.

I arbetet med vår personal ska Euro Accident stödja FN:s hållbarhetsmål samt införliva FN-initiativet Global Compacts principer för mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Euro Accident ska i vår strategi för kultur och ledarskap, vår ledarskaps- och medarbetarskapsprofil samt i vårt HR-arbete utveckla hållbara medarbetare.

I arbetet ska särskilt beaktas:

 • Kompetens- och resursplanering.
 • Trygg, etisk och hälsosam arbetsplats: Säkra en trygg och hälsosam arbetsplats, med plats för olikheter och mångfald och fri från all form av diskriminering.
 • Hälsa och livsstil.

Ansvarsfullt företagande

Euro Accident lämnar avtryck på flera sätt i vårt samhälle. Som försäkringsbolag inom området personrisk har vi ett stort ansvar att tillvarata våra kunders, samarbetspartners och samhällets intressen på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

I vår verksamhet ska Euro Accident stödja FN:s hållbarhetsmål samt införliva FN-initiativet Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption samt de branschspecifika initiativen för hållbar försäkring (PSI) och hållbara investeringar (PRI).

Euro Accident ska i vår strategi för processer och arbetssätt, i vår verksamhetsstyrning samt i vårt kompetensarbete utveckla och säkerställa ett ansvarsfull företagande.

I arbetet ska särskilt beaktas:

 • System mot bedrägerier, penningtvätt, mutor och korruption samt terrorfinansiering.
 • Visselblåsningsrutin för rapportering om oegentligheter och misstankar om bedrägeri.
 • Informationssäkerhet och rutin för incidentrapportering.
 • Relevant utbildning bland medarbetare och kontroller som säkerställer efterlevande av rutiner, riktlinjer och system görs regelbundet.

Miljö

Euro Accident ska verka för att minska verksamhetens direkta miljöpåverkan. Vi ska hushålla med resurser, återvinna så mycket vi kan och minska avfall, energianvändning och koldioxidutsläpp.

I vår verksamhet ska Euro Accident stödja FN:s hållbarhetsmål och riksdagens miljökvalitetsmål samt införliva FN-initiativet Global Compacts principer för miljö.

I arbetet ska vi fokusera på:

 • Ansvarsfull pendling, energianvändning och resor i tjänsten.
 • Investera i digitala lösningar och videoanläggning för undvika onödigt resande.
 • Omställning till digital kommunikation med våra kunder, försäkrade och samarbetspartners.
 • Uppmuntra våra medarbetare att engagera sig i miljöfrågan och ta egna initiativ till att genomföra förbättringar på kontoren eller på andra områden, med avsikt att minska vårt fotavtryck på planeten.
Hjälpte den här sidan dig?