Försäkring+hälsa
 • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator

Försäkring+hälsa

start portlet menu bar

Information till mobila enheter

Display portlet menu
end portlet menu bar

Vi hjälper företag, organisationer och individer att utveckla sin hälsosituation, samt hantera ohälsa och dess konsekvenser med försäkring som finansiering.
Läs mer om våra försäkringar och hälsotjänster som vi erbjuder i dessa kategorier.

 

välj ditt område
alla
företag
privat
Dölj filterVisa filter
Sundhedsforsikring, Access

Med vår sjukvårdsförsäkring PrivatAccess får dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån.

Snabb tillgång till privat specialistvård
Euro Accident har egna sjuksköterskor och psykologer som ger professionell rådgivning och bokar tid hos specialister i vårt auktoriserade nätverk. Vi kan erbjuda tid hos en specialist inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.

Läkare online utan väntetid eller bokning
Många gånger räcker det att vända sig till en läkare online genom vår E-vårdstjänst som ingår utan kostnad eller självrisk. Läkaren rekommenderar lämpliga åtgärder, skriver ut recept eller remitterar till provtagning eller specialist. 

E-vårdstjänsten är öppen dygnet runt alla dagar i veckan, utan väntetid eller tidsbokning, via vår app eller hemsida euroaccident.se.

Omtyckt anställningsförmån
En sjukvårdsförsäkring är en av de mest uppskattade och efterfrågade anställningsförmånerna. Den bidrar till att företaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det är även värdefullt att få möjlighet att medförsäkra sina närmaste familjemedlemmar.

Förebygger sjukfrånvaro
För dina medarbetare är det en stor trygghet att veta att de enkelt och snabbt kan få hjälp när den behövs. Frånvaron från arbetet blir inte heller längre än nödvändig eller kan till och med undvikas helt.

Skillnad på sista raden
En sjukdag beräknas kosta minst 10 procent av månadslönen. Lägg därtill de dolda kostnaderna för medarbetare som visserligen är närvarande, men som inte kan utföra sitt arbete helt och hållet på grund av något fysiskt eller psykiskt problem. En sjukvårdsförsäkring är ett effektivt sätt att få friskare medarbetare, lägre kostnader och minskad risk för produktionsbortfall.

Åtgärdsförslag vid behov
Euro Accident arbetar proaktivt med att förbättra företagets hälsostatus. För större företag kan vi erbjuda en avancerad skadeanalys med konkreta åtgärdsförslag för att minska ohälsan och skapa mer hållbara medarbetare.

Kontakta oss
Boka vård 0771-10 50 10
Skadereglering 0771-10 50 14
E-vårdstjänst - Läs mer här >>

Till E-vårdstjänsten

Use your Private Medical Insurance – PrivatAccess

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, beskrivning av innehåll

 

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020


Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjukförsäkring PlanSjuk

Privat
Företag
Tab af erhvervsevne

PlanSjuk är mer än en sjukförsäkring som ger dina medarbetare en ekonomisk trygghet om de skulle bli sjukskrivna en längre tid. Den är dessutom extrautrustad med förebyggande och rehabiliterande stöd för att minska risken för att de ska hamna där överhuvudtaget. Mår dina medarbetare bra, går företaget bra.

Ekonomisk trygghet i grunden
Grunden i PlanSjuk är den ekonomiska tryggheten för medarbetare som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall under en längre tid. Försäkringen betalar ut en ersättning varje månad, efter en karenstid och i förhållande till sjukskrivningsgraden.

Alltid extrautrustad från start
Genom att tidigt reagera och sätta in aktiva åtgärder, oavsett orsak, växer inte små problem till stora som kan bli kostsamma och svåra att komma till rätta med ju längre tiden går. Därför är PlanSjuk extrautrustad med förebyggande tjänster som i tidigt skede hjälper medarbetare och chefer. Dessa tjänster är Samtalsstöd och rehabilitering.

För alla utmaningar i livet
Tjänsten Samtalsstöd ger medarbetare och chefer kostnadsfri rådgivning av legitimerad psykolog för både privata och arbetsrelaterade problem. Vid behov kan även ekonom, jurist, HR-konsult eller hälsocoach ge rådgivning.

För snabb rehabilitering
Rehabiliteringsförsäkringen ComeBack ger arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd till HR, chef och medarbetare vid risk för långtidssjukskrivning eller vid pågående sjukskrivning.

Använda din sjukförsäkring

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd ger professionellt stöd till arbetsgivare, chefer och medarbetare när det är något i en medarbetares liv som påverkar välmåendet och arbetsförmågan. Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet att undvika en lång och kostsam sjukskrivning.

För privata och arbetsrelaterade problem
Samtalsstöd ger medarbetarna rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult för att tidigt ta itu med problem - innan de påverkar arbetsförmågan eller hälsan. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade.

Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Även stöd i sin professionella roll
Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Alltid öppet på telefon
Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon, men det kan även bli aktuellt med ett personligt möte beroende på ärendets karaktär.

Övrig tid (helgfria vardagar kl. 19-8 och helgdagar) svarar en krisutbildad sjuksköterska (norsk- och engelsktalande) som kan ge allmän rådgivning.

Om Samtalsstöd inte skulle räcka kan arbetsgivaren aktivera rehabiliteringsförsäkringen.

Aktiveras senast dag 30
När en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg aktiverar arbetsgivaren rehabiliteringsförsäkring ComeBack genom en webbanmälan till Euro Accident. Anmälan för medarbetare som nyligen blivit sjukskriven med läkarintyg ska vara Euro Accident tillhanda senast den trettionde sjukfrånvarodagen.

Anmäl skada

Rehabkoordinator samordnar
Efter anmälan håller en professionell rehabkoordinator på Euro Accident aktivt i hela processen. Arbetsgivare och medarbetare får hjälp med kartläggning av behov av åtgärder, framtagande av åtgärdsplan, samordning och uppföljning vid avslut.

Stöd för att uppfylla sitt ansvar
Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd finns som stöd för att bidra till att arbetsgivaren och chefen ska kunna uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt gällande lagar och föreskrifter.

Målet är att sätta in de arbetslivsinriktade åtgärder som kan behövas för att undvika att en medarbetare blir långtidssjukskriven alternativt göra det möjligt för en medarbetare som är sjukskriven att kunna komma tillbaka i arbete igen.

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering - Vem gör vad »

E-Vård Produktblad

Med Euro Accidents E-vårdstjänst får du snabbt och smidigt en medicinsk bedömning och rekommendation, utan att du behöver lämna hemmet eller arbetet. Öppen dygnet runt och ingår utan kostnad eller självrisk i din sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident.

Vid många symtom räcker det ofta att vända sig till en allmänläkare. Därför ingår vår E-vårdstjänst i din sjukvårdsförsäkring. Den är öppen dygnet runt alla dagar under året.

Du hittar till E-vårdstjänsten via vår app eller hemsida euroaccident.se. Allt du behöver är ett BankID för att identifiera dig och en mobil eller dator med kamera för att logga in.

Utifrån en symtombeskrivning som du själv lämnar digitalt i tjänsten får du en bedömning och en rekommendation om lämplig vård eller behandling.

Vid behov får du träffa en läkare via videosamtal. Du kan också få recept på läkemedel utskrivet, remiss för provtagning eller remiss för ett fysiskt besök hos en specialist.

Symtom som du kan söka vård för

 • Allergi
 • Födelsemärken
 • Herpesinfektion
 • Hudbesvär och hudförändringar
 • Håravfall
 • Luftvägsinfektion
 • Magbesvär
 • Maginfluensa
 • Nagelbesvär
 • Sårbedömning
 • Urinvägsinfektion (endast kvinnor över 15 år)
 • Ögoninflammation

 

Innan du använder E-vårdstjänsten
Du behöver ha ett svenskt BankID, vara 18 år eller äldre och ha sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Silver eller PrivatAccess Guld hos Euro Accident för att använda E-vårdstjänsten.

Du ska inte använda vårdgivarens app eller webbplats när du söker vård. Du måste gå via euroaccident.se för att bli registrerad som försäkringskund och inte behöva betala patientavgift.

Det du söker vård för ska omfattas av försäkringen och Euro Accident ska inte tidigare ha nekat dig behandling för det.

Den sjukvårdspersonal som har hand om din vård arbetar hos en vårdgivare som Euro Accident har avtal med. Vårdgivaren följer de lagar och regler som gäller för alla vårdgivare i Sverige.

Euro Accident bokar vård hos specialistläkare efter remiss från vårdgivaren, bedömer rätt till ersättning från försäkringen, ersätter eventuella utlägg och svarar på frågor om din försäkring.

Barn och medförsäkrade barn under 18 år söker kostnadsfritt vård direkt hos vårdgivaren, utanför ramen för din försäkring.

 

Till E-vårdstjänsten

Sjukavbrottsförsäkring

Privat
Företag
Sjukavbrottsförsäkring

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.

Betalar dina kostnader
Med en Sjukavbrottsförsäkring kan du vara säker på att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en Sjukavbrottsförsäkring täcker.

 

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjukavbrottsförsäkring BAS

Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.

Betalar dina kostnader
Med en Sjukavbrottsförsäkring Bas kan du vara säker på att du kan fortsätta betala dina löpande och återkommande kostnader, även under din frånvaro. Medarbetarnas löner, lokalhyra, fasta el- och telekostnader samt fasta ränte- och leasingkostnader är exempel på kostnader som en sjukavbrottsförsäkring täcker.

Sjukavbrottsförsäkring Bas är en enkel basförsäkring som kan betala ut upp till fyra prisbasbelopp vid sjukavbrott under en ersättningsperiod om maximalt tolv månader.

Enkel att teckna
Försäkringen tecknas med ett på förhand bestämt försäkringsbelopp, utan att behöva visa upp underlag på kostnadsposter i bokslutet.

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Euro Accidents Barn- och ungdomsförsäkring

En Barn- och ungdomsförsäkring kan göra skillnad för både barn och föräldrar när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt, både under skoltid och fritid.

Tryggt för familjen
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en bestående skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen för hela familjen.

Med en Barn- och ungdomsförsäkring kan du se till att få ekonomisk stöttning. Förutom att försäkringen kan ersätta olika kostnader, så kan den framförallt ge en större engångsersättning om barnet inte kan börja arbeta.

Under hela dygnet
Även om ditt barn är försäkrat av förskolan eller skolan, så gäller skolförsäkringarna inte för sjukdom. I många fall gäller de inte heller om något händer utanför skoltiden. Barn- och ungdomsförsäkringen hos Euro Accident gäller dygnet runt och kan ge invaliditetsersättning både vid olycksfall och sjukdom.

Definition av olycksfallsskada
Vi försäkrar mot kroppsskador som orsakats av plötsliga, ofrivilliga och yttre händelser. Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä eller hälseneruptur att jämställa med olycksfallsskada.

 

Förköpsinfo 2020

Produktblad 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Fortsättningsförsäkring

Privat
Företag
Euro Accident Fortsättningsförsäkring

En Fortsättningsförsäkring tecknar du för att fortsätta vara försäkrad när du inte längre kan vara med i ett gruppavtal.

När du lämnar gruppen
Fortsättningsförsäkring kan tecknas av dig som tidigare har haft en gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och när du av någon anledning lämnar den försäkringsberättigade gruppen, till exempel om du lämnar din anställning på företaget som har tecknat gruppavtalet.

Ansök inom tre månader
Ansökan måste göras inom tre månader från den dag du lämnade den försäkringsberättigade gruppen. Anslutning till Fortsättningsförsäkring sker utan att du behöver besvara en ny hälsodeklaration.

Försäkringen kan ha högst samma omfattning och förmåner som senast gällde för dig i tidigare gruppavtal. Premier och försäkringsvillkor i Fortsättningsförsäkringen kan skilja sig från det tidigare gruppavtalet.

Även för medförsäkrad
Om du har make, maka, registrerad partner eller sambo som varit medförsäkrad kan även han eller hon teckna Fortsättningsförsäkring, om du avlider eller om äktenskapet, registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med dig upphör.

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Invalidesum

En Livförsäkring med barnskydd tecknar du för att ge dina nära ett ekonomiskt andrum om du avlider.

Ekonomiskt andrum
Med en Livförsäkring med barnskydd kan du framför allt lindra de ekonomiska följderna för dina närstående om du skulle avlida.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den du valt som förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en svår situation.

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Euro Accidents Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

En Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd tecknar du för att ge dina nära ett ekonomiskt andrum om du avlider. Försäkringen kan även ge dig ett ekonomiskt tillskott om du inte kan arbeta för fullt under en längre tid på grund av en olycka eller en sjukdom.

Ekonomiskt andrum
Med en Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd kan du framför allt lindra de ekonomiska följderna för dina närstående om du skulle avlida.

Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den som du valt som förmånstagare. Ett ekonomiskt tillskott som kanske betyder att dina nära inte behöver flytta eller ta stora beslut i en svår situation.

Tryggt för ekonomin
En längre tid utan att kunna arbeta för fullt kan bli påfrestande för hushållsekonomin. Ett större engångsbelopp genom försäkringens förtidskapital kan bli en välkommen förstärkning som ger ett större ekonomiskt svängrum i vardagen.

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Olycksfallsförsäkring

Privat
Företag
Invalidesum

En Olycksfallsförsäkring kan göra skillnad när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

Tryggt för ekonomin
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en bestående skada efter ett olycksfall kan få stora konsekvenser och förändra vardagen, inte minst ekonomiskt.

Med en Olycksfallsförsäkring vet du att du kan få ekonomisk stöttning. Förutom att försäkringen kan ersätta olika kostnader, så kan den framförallt ge ersättning om olycksfallet leder till en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta som blir bestående.

Omtänksam definition av olycksfallsskada
Vi försäkrar mot kroppsskador som orsakats av plötsliga, ofrivilliga och oförutsedda yttre händelser. Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.

Förköpsinfo 2020

Produktblad 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Seniorförsäkring

Privat
Företag
Euro Accident Seniorförsäkring

En Seniorförsäkring tecknar du för att ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre kan vara med i ett gruppavtal på grund av uppnådd slutålder.

Seniorförsäkringen erbjuds till dig som tidigare har haft Liv-, Olycksfalls- eller Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess i en gruppförsäkring eller Fortsättningsförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader och har uppnått slutåldern för gruppavtalet eller avtals-/ålderspensionerats.

Ansökan måste göras inom tre månader från utträdet ur gruppavtalet eller inom tre månader från den dag då eventuell Fortsättningsförsäkring har upphört att gälla. Anslutning till Seniorförsäkring sker utan att du behöver besvara en ny hälsodeklaration.

Seniorförsäkringen omfattar Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring och Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, och kan ha andra premier och försäkringsvillkor än det tidigare gruppavtalet eller Fortsättningsförsäkringen hade.

Livförsäkring
Livförsäkringen ersätter 1 alternativt 0,5 prisbasbelopp vid dödsfall. Beloppet utbetalas till dödsboet.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada och ersätter följande:

 • läkekostnader
 • tandskadekostnader
 • resekostnader
 • merkostnader
 • medicinsk invaliditet
 • ärr och kosmetisk defekt


Högsta ersättningsbelopp är fem prisbasbelopp.

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, beskrivning av innehåll

 

Sjukförsäkring

Privat
Företag
Euro Accident Sjukförsäkring

En Sjukförsäkring tecknar du för att få ekonomin att gå ihop om du skulle bli sjukskriven en längre tid utan lön. Med ett ekonomiskt tillskott från försäkringen blir det lite lättare att klara av vardagsutgifterna.

Lite mer på kontot
En längre tids sjukdom utan lön från arbetet kan bli påfrestande för hushållsekonomin. Även om du till viss del får ersättning både från staten och arbetsgivaren kan inkomstförlusten ändå bli kännbar.

Med en Sjukförsäkring vet du att du får en ersättning som kan dryga ut kassan varje månad.

 

 

 

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Euro Accident Sjuk- & olycksfallsförsäkring

En Sjuk- och olycksfallsförsäkring kan göra skillnad när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

Tryggt för ekonomin
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en bestående skada som uppkommer till följd av olycksfall kan få stora konsekvenser och förändra vardagen, inte minst ekonomiskt.

Med en Sjuk- och olycksfallsförsäkring vet du att du kan få ekonomisk stöttning. Förutom att försäkringen kan ersätta olika kostnader, så kan den framförallt ge ersättning om olycksfallet eller sjukdomen leder till en nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta som blir bestående.

Omtänksam definition av olycksfallsskada
Vi försäkrar mot kroppsskador som orsakats av plötsliga, ofrivilliga och oförutsedda yttre händelser. Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke att jämställa med olycksfallsskada.

 

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Premiebefrielseförsäkring

Privat
Företag
Præmiefritagelse

Premiebefrielseförsäkring ger dubbel ekonomisk trygghet om en av dina medarbetare skulle bli sjukskrivna en längre tid. Medarbetarens tjänstepension kan fortsätta att växa under tiden – samtidigt som företaget inte behöver fortsätta betala premien. Den är dessutom extrautrustad med förebyggande stöd för att minska risken för att hamna där överhuvudtaget.

Ekonomisk trygghet i grunden
Grunden i premiebefrielseförsäkringen är den ekonomiska tryggheten när medarbetare inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall under en längre tid. Försäkringen betalar då medarbetarens premie för ett sparande i en tjänstepension, efter en karenstid och i förhållande till sjukskrivningsgraden.

Bästa möjliga för sparandet
Med premiebefrielseförsäkringen hos oss är det dessutom enklare att flytta pensionssparandet mellan olika försäkringsbolag. Du och dina medarbetare behöver inte fundera på om medarbetaren kan eller får teckna premiebefrielseförsäkring hos det nya försäkringsbolaget. Istället kan medarbetaren fokusera på att ge sparandet bästa möjliga förutsättningar.

Alltid extrautrustad från start
Genom att tidigt reagera och sätta in aktiva åtgärder, oavsett orsak, växer inte små problem till stora som kan bli kostsamma och svåra att komma till rätta med ju längre tiden går. Därför är premiebefrielseförsäkringen alltid extrautrustad med tjänsten Samtalsstöd för att minska risken för att de ska hamna där.

Samtalsstöd ger medarbetare och chefer kostnadsfri rådgivning av psykolog för både privata och arbetsrelaterade problem. Vid behov kan även ekonom, jurist, HR-konsult eller hälsocoach ge rådgivning.

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Efterlevandepension

Privat
Företag
Euro Accident Efterlevandepension

Efterlevandepension kan företaget erbjuda som en del av tjänstepensionen till medarbetare som har ett behov av att förstärka försäkringsskyddet till familjen. För många familjer är det en viktig ekonomisk trygghet som kan göra det lite lättare en tid när förutsättningarna i livet plötsligt förändras.

 

En extra trygghet
Efterlevandepensionen betalas ut månadsvis under minst fem år om en medarbetare avlider. Den är ett komplement som förstärker den allmänna efterlevandepensionen i form av omställnings- och barnpension.

Med optionsrätt
Efterlevandepension tecknas i kombination med sjukförsäkringen PlanSjuk hos Euro Accident. För medarbetare som inte har familj när försäkringen tecknas finns en optionsrätt. Den innebär att medarbetare som ingått äktenskap, ingått partnerskap eller fått barn inom ett år får lägga till efterlevandepension till sin tjänstepension. Euro Accidents enda krav är då att medarbetaren är fullt arbetsför.

Till förmånstagare
Förmånstagare till efterlevandepensionen från Euro Accident är i första hand make, maka, registrerad partner eller sambo, i andra hand arvsberättigade barn och i tredje hand föräldrar. Turordning och mottagare av kan ändras när som helst genom att ett nytt förmånstagarförordnande upprättas och skickas in till Euro Accident.

 

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Sjukanmälan

Privat
Företag
Sjukanmälan

Sjukanmälantjänsten upphör i Euro Accidents regi, den 31 december 2020. Fram till dess kan du hantera din sjuk- och friskanmälan enligt nedan instruktioner. 

Om du är försäkrad och omfattas av denna tjänst via din arbetsgivare, kan du vända dig till din arbetsgivare för att få information om hur ni kommer hantera sjukanmälningar framöver. Om du är arbetsgivare och har frågor kan du vända dig till din försäkringsförmedlare. 

 

Så här gör du

Sjukanmälantjänsten innebär att om du eller ditt barn är sjuk så att du inte kan arbeta ska du anmäla att du inte kan arbeta. Det gör du enkelt genom att sms:a, ringa eller via webben. Vi tar emot din anmälan dygnet runt, årets alla dagar.

Via webben
Gå till adressen www.sjukanmalan.se  och anmäl dig genom att ange ditt personnummer och ett telefonnummer där du kan nås under din frånvaro. Följ instruktionerna.

Via samtal
Ring till vår telesvarsfunktion, 010- 13 88 777 och följ instruktionerna.

Via SMS
Skicka ett sms till telefonnummer 711 20, med något av följande textalternativ:
Sjuk [mellanslag] personnummer
Vab [mellanslag] personnummer

Sjuksköterskorna kontaktar dig på det telefonnummer som ditt sms kommer ifrån, så se till att din telefon inte döljer telefonnumret för mottagaren.

Efter du anmält skickas ett automatiskt meddelande om din frånvaro, till den eller de på företaget som angetts som mottagare för dig. Det kan till exempel vara din närmaste chef.

 

En sjuksköterska ringer dig

Då vi har fått in anmälan från dig så ringer en sjuksköterska upp dig för att ge dig rådgivning. Om du är hemma för Vab, kan sköterskan ge dig råd kring barnets symptom. Ingen sekretesskyddad information från samtalet förs vidare till din arbetsgivare. Sköterskan ringer dig 1:a, 3:e och 8:e frånvarodagen. Om du eller ditt barn är sjuka under en längre tid så fortsätter vi att hålla kontakten med dig.

Kontakt från sjuksköterska sker mellan klockan 08.00–16.30 måndag-torsdag och mellan kl 8-16.00 på fredag samt under helger mellan 10.00–14.00. Sköterskan ringer från telefonnummer, 021-800 888.

 

Friskanmälan

För att din arbetsgivare och närmaste chef skall veta att du blivit frisk, behöver du även anmäla att du är frisk.

Friskanmälan görs på samma sätt som vid sjukanmälan. Om du friskanmäler dig via sms skriver du frisk [mellanslag]personnummer och skickar till 711 20.

Samtalsstöd

Privat
Företag
Samtalsstöd

Samtalsstöd är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach och HR-konsult för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet och arbetsförmågan negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

För livets alla utmaningar
Samtalsstöd ger medarbetare och chefer rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult för att tidigt ta itu med problem - innan de påverkar välmåendet och arbetsförmågan. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog- eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Även stöd i sin professionella roll
Chefer och HR-personal har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll. Det kan till exempel vara rådgivning om svåra samtal, konflikter, medarbetare som är eller riskerar att bli sjuka, arbetsrätt eller lagar och regler om arbetsmiljö.

Alltid öppet på telefon
Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning med en specialist inom fem arbetsdagar. I första hand lämnas då rådgivning på telefon, men det kan även bli aktuellt med ett personligt möte beroende på ärendets karaktär.

Övrig tid (helgfria vardagar kl. 19-8 och helgdagar) svarar en krisutbildad sjuksköterska (norsk- och engelsktalande) som kan ge allmän rådgivning.

Upp till fem konsultationer
Samtalsstöd omfattar rådgivning och chefsstöd av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult upp till fem tillfällen per ärende och kalenderår. Det går också bra att kombinera till exempel tre samtal med psykolog, ett samtal med jurist och ett samtal med ekonom, men som högst fem konsultationer i samma ärende.

Vid kris
En krisreaktion är ett svar på en plötslig, obehaglig och oväntad händelse, till exempel hot, våld och dödsfall, som sätter ditt vanliga sätt att fungera ur spel. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över, men ibland kan du behöva stöd att bearbeta den som hänt.

112 eller 1177 vid akut kris
Vid en akut kris ska du alltid hänvisa till den offentliga vården på telefonnummer 112 (SOS) eller 1177 (Vårdguiden)


I en kris som drabbar ett företag kan det finnas behov av stöd på organisations-, grupp- och individnivå. Många gånger har företaget redan färdiga handlingsplaner för krishantering och vet vad som ska göras på arbetsplatsen och av vem. Men ibland saknas det och då är det ofta naturligt att vända sig till sitt försäkringsbolag.

Det finns inget separat krismoment för företag som har vår PlanSjuk, men vi kan ändå stötta med information, kunskap och våra egna psykologer som en service och för att ta hand om våra företagskunder på ett bra sätt. Kontakta din förmedlare för mer information eller Euro Accident på 077-440 00 10

Ladda gärna ned broschyren Psykologisk förstahjälp, som SOS international har tagit fram som stöd till chefer. »

Produktblad 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Invalidesum

Från och med 2020 säljs inte längre Hälso- och arbetsmiljöscreening.

Hälso- och arbetsmiljöscreening kommer endast att genomföras för de kunder som sedan tidigare har bokat ett genomförande.

 

Euro Accident Frivillig TGL för företag utan kollektivavtal

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som företaget tecknar frivilligt för sina medarbetare. Det är ett försäkringsskydd som det flesta medarbetare på arbetsmarknaden har i sin anställning. För många familjer är det också en viktig ekonomisk förstärkning som kan göra det lite lättare en tid när förutsättningarna i livet plötsligt förändras.

På arbetet och fritiden
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en livförsäkring som företaget tecknar frivilligt för sina medarbetare. Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp om en medarbetare avlider. Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

Grund- och barnbelopp
Grundbeloppet är upp till 6 prisbasbelopp (283 800 kronor under 2020) och trappas ner från och med 55 års ålder. För barn under 20 år finns ett barntillägg på upp till 2 prisbasbelopp (94 600 kronor under 2020). Premien som företaget betalar är 45 kronor per månad och försäkrad medarbetare.prisbasbelopp.

Till en förmånstagare
Förmånstagare till grundbeloppet är i första hand make, maka, registrerad partner eller sambo, i andra hand arvsberättigade barn och i tredje hand föräldrar. Turordning och mottagare av beloppet kan ändras när som helst genom att ett nytt förmånstagarförordnande upprättas och skickas in till Euro Accident.

Förköpsinfo 2020

Produktblad 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

Euro Accident Förtidskapitalsförsäkring

Ett Fristående förtidskapital kan ge dig ett ekonomiskt tillskott om du inte kan arbeta för fullt under en längre tid på grund av en olycka eller en sjukdom. Om du senare bildar familj kan du utnyttja optionsrätten för att utöka ditt försäkringsskydd.

Tryggt för ekonomin
En längre tids sjukdom kan bli påfrestande för hushållsekonomin. Ett större engångsbelopp genom ett förtidskapital kan bli en välkommen förstärkning som ger ett större ekonomiskt svängrum i vardagen.

Utöka ditt försäkringsskydd senare
Om du senare bildar familj eller får barn har du rätt, en option, att teckna en Livförsäkring med barnskydd hos Euro Accident utan hälsoprövning.

Produktblad 2020

Förköpsinfo 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"

 

Vidareförsäkring

Privat
Företag
Euro Accidents Barn- och ungdomsförsäkring

En Vidareförsäkring tecknar du när du fyllt 25 år för att ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre kan vara medförsäkrad i dina föräldrars gruppförsäkring.

Vidareförsäkring Olycksfall

 • Vidareförsäkring Olycksfall kan du teckna om du är bosatt och folkbokförd i Norden och har haft en Barn- och Ungdomsförsäkring som medförsäkrat barn hos Euro Accident under minst sex månader.
 • Ansökan måste göras inom tre månader från utgången av den månad då du fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet.
 • Försäkringsbeloppet kan vara 20 eller 30 prisbasbelopp.
 • Försäkringen tecknas utan hälsoprövning.
 • Försäkringen kan ha andra premier och försäkringsvillkor än det tidigare gruppavtalet hade.

 

Vidareförsäkring Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons eller Silver

 • Vidareförsäkring Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons eller Silver kan du teckna om du är bosatt och folkbokförd i Norden och har haft en Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons eller Silver som medförsäkrat barn hos Euro Accident under minst sex månader.
 • Ansökan måste göras inom tre månader från utgången av den månad då du fyller 25 år, om ingen annan slutålder anges i gruppavtalet.
 • Försäkringen kan högst ha samma omfattning och förmåner som du hade i tidigare gruppavtal.
 • Försäkringen tecknas mot intygande av full arbetsförhet.
 • Försäkringen kan ha andra premier och försäkringsvillkor än det tidigare gruppavtalet hade.

Förköpsinformation 2020

 

Fler dokument finns under fliken "Till Produkten"